Działalność gospodarcza

Jaki czas ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

Wiedza dotycząca terminu wypłaty odszkodowania z OC, jakim związane są zakłady ubezpieczeń, jest szczególnie doniosła, dlatego też warto wiedzieć, jak sprawa ma się w praktyce. Na powyższe pytanie odpowiedź znajdziemy w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Zgodnie z art. 14 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, termin wypłaty odszkodowania z OC co do zasady wynosi 30 dni i zaczyna swój bieg od złożenia przez osobę poszkodowaną lub uprawnioną zawiadomienia o szkodzie. Następne zaś ustępy artykułu 14 przewidują jednakże szereg odstępstw od wskazanej zasady dotyczącej terminu wypłaty odszkodowania, jakim związane są ubezpieczalnie.

ODSTĘPSTWA OD 30-DNIOWEGO TERMINU WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z OC

W przypadku kiedy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania w trzydziestodniowym okresie okazuje się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Co wymaga podkreślenia, termin na wypłatę odszkodowania nie może przekroczyć 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

CO W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI?

W razie zaistnienia wątpliwości, które usprawiedliwiają poczynienie odstępstw od reguły przewidzianej w art. 14 ust. 1, to na zakładzie ubezpieczeń spoczywa wówczas obowiązek zawiadomienia roszczącego w formie pisemnej o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska. Niezależnie od powyższego, wskazać należy, że nawet na wypadek wskazania przez zakład ubezpieczeń przyczyn uniemożliwiających wywiązanie się z terminu wypłaty odszkodowania wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy, jeżeli zakład ubezpieczeń kwestionuje dochodzone roszczenie nie co do zasady, lecz co do wysokości, zobowiązany jest wypłacić bezsporną część odszkodowania (czyli tę część odszkodowania, co do której wysokości nie ma wątpliwości) w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

W sytuacji ustalenia przez zakład ubezpieczeń, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 2 omawianej ustawy, czyli odpowiednio w ciągu 30 dni oraz 90 dni. W takiej sytuacji ubezpieczyciel jest zobowiązany ponadto wskazać okoliczności oraz podstawę prawną, które uzasadniają całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno dodatkowo zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Podsumowanie

Podsumowując, roszczenie zakładu ubezpieczeń co do zasady staje się wymagalne po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, natomiast w wypadku zaistnienia wątpliwości, w terminie zajęcia ostatecznego stanowiska, który to okres nie powinien być dłuższy niż 90 dni. Jeżeli zatem zakład ubezpieczeń nie wywiąże się z przewidzianego przez omawiane przepisy terminu wypłaty odszkodowania, zasadne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Zasadne będzie również dochodzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od niewypłaconych kwot od dnia następującego po dniu wymagalności, aż do dnia zapłaty.

Autorzy:

Aleksandra Tąkiel

Aleksandra Tąkiel

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
Mec. Aleksandra Tąkiel specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, procesowym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.