Krajowy rejestr zadłużonych już działa!

Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję?

Rozszerzenie ulgi na „złe długi”

Co może zająć komornik?

Nasz kanał na YouTube

Działalność rolnicza

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Podatek leśny

System zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w rolnictwie

Działalność rolnicza

Podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Umowa na dostawę produktów rolnych

Terminy zaczynają biec bądź biegną dalej od 24 maja 2020 r.

AUTOMOTIVE PRAWO

Inne tematy

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (część I)

Waloryzacja wynagrodzenia w świetle przepisów prawa zamówień publicznych

Umowa o przeniesienie praw autorskich a umowa licencyjna

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a uwagi do planu.

Nowe rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Umorzenie egzekucji a opłata stosunkowa po nowelizacji

Zamiana dłużnika – przejęcie długu

Stopniowy powrót do normalności – aktualne zmiany w ograniczeniach w związku z Covid-19

Rozszerzenie ulgi na „złe długi”

Sprzeciw od decyzji administracyjnej

Kto jest stroną umowy przewozu?

Ładowanie pojazdów elektrycznych – dostawa towarów czy świadczenie usług?

Co może zająć komornik?

NSA: Mikroprzedsiębiorcę można kontrolować tylko 12 dni

Rekompensata za koszty odzyskiwana należności – kiedy i ile?

Zaliczka czy zadatek? Zabezpieczenie w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Wpływ wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na odpowiedzialność dłużnika rzeczowego i byt prawny hipoteki

Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pensja na rachunku bankowym a nie pod stołem – nowe zasady wypłaty wynagrodzeń pracowniczych

13 różnic między prostą spółką akcyjną a spółką akcyjną. Wybierz najlepszą opcję dla siebie!

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Jak dowiedzieć się, jakim majątkiem dysponuje mój dłużnik? Czyli komornicze wyjawienie majątku.

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Różnice między kapitałem zapasowym a rezerwowym w spółce akcyjnej

Klauzula rebus sic stantibus, siła wyższa, następcza niemożliwość świadczenia – czyli na co powoływać się w czasie pandemii

Nowe obowiązki instytucji obowiązanych dotyczące szkoleń nałożone przez ustawę AML

Dopuszczalność zażalenia na zarządzenie sędziego-komisarza w przedmiocie zwrotu zgłoszenia wierzytelności

Podatek leśny

Etat za 13,70 zł brutto, czyli o umowie zlecenia słów kilka

Zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych

Kancelaria na YouTube

Nasz portale internetowe

Popularne tagi