Windykacja

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

Europejski Tytuł Egzekucyjny – preferencyjny sposób na egzekucję z majątku dłużnika, którego majątek znajduje się za granicą.

Umorzenie egzekucji a opłata stosunkowa po nowelizacji

Działalność rolnicza

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za wady zwierząt, czyli, czy kupującego chroni rękojmia?

Zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Działalność gospodarcza

Czy należy odprowadzać opłaty recyklingowe za BIO reklamówki?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Waluty wirtualne wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych

Biała lista podatników VAT – kto, kiedy i dlaczego powinien się na niej znaleźć?

Właściwość umowna sądu pomiędzy stronami

Prawo spółek

Kurenda i głosowanie pisemne – sposoby podejmowania uchwał

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych

Projektowane przebicie zasłony korporacyjnej, czyli o odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych

Prosta spółka akcyjna – rewolucyjna zmiana?

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 299 KSH – część I

Prawo pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Zmiany w Kodeksie Pracy – czyli krótko o tym, o czym pracodawca wiedzieć powinien

Stosunek pracy a umowa świadczenia usług

Czy zakład pracy jest zawsze sferą wolną od mobbingu?

Tajemniczy klient = Mystery Shopper, czyli popularny sposób kontroli pracowników owiany tajemnicą

Inne tematy

Kary za marnowanie żywności – senacki projekt ustawy z aprobatą Sejmu

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane osobowe należy przekazać pracodawcy?

Kto jest stroną umowy przewozu?

Akcjonariusz mniejszościowy w spółce akcyjnej (cz. I)

DAWID KONTRA GOLIAT? Obywatel w sporze z przedsiębiorstwem przesyłowym

Opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność przedsiębiorcy

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jak uniknąć wysokich kar?

Czy pełnomocnik może sobie pozwolić na popełnienie błędu we wniesieniu pozwu?

Ocena operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Wyłączenie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w relacjach B2B – aukcje internetowe

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika

Przekształcenia podmiotowe w toku postępowania egzekucyjnego

Tajemniczy klient = Mystery Shopper, czyli popularny sposób kontroli pracowników owiany tajemnicą

Implementacja dyrektywy PSD2, czyli o podwójnej weryfikacji w zakresie bankowości słów kilka

Przetwarzanie danych osobowych małoletnich w celach marketingowych – czy wolno to robić? Jakie są obowiązki administratora danych odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dzieci?

Ustawa AML – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a uwagi do planu.

Jak na stałe usunąć problem z klawiaturą („Y”-„Z”)?

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Rewolucyjna zmiana KPC w zakresie doręczenia pism między pełnomocnikami

NIEMIECKA USTAWA O OPAKOWANIACH – Czy obowiązek wpisu do rejestru dotyczy także mojej firmy?

Dokument urzędowo poświadczony jako podstawa wpisu do KRS

Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – cz. 2

Na świecie pewne są tylko śmierć i podatki, czyli kilka słów o zarządzie sukcesyjnym

Projekt zmian ujednolicenia opłat od pozwu

Nowe zasady ponoszenia opłat egzekucyjnych w zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych

Przymusowy odkup akcji – sell out

Konsekwencje zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieupoważnioną w imieniu osoby prawnej

Ostatnie posty

Windykacja

Zarzut potrącenia po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Nowe ramy projektu budowlanego. Co będzie wchodziło w jego zakres po nowelizacji prawa budowlanego?

Portale internetowe

Popularne tagi