Koronawirus

Kwarantanna lub izolacja u pracownika – podstawowe zasady postępowania pracodawcy i pracownika

Na jakiej podstawie zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Warto też podkreślić, że podstawie ww. rozporządzenia RM zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym powiecie obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa (stan na 06.11.2020).

WAŻNE!

Jeśli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymagania sanitarne nie ma konieczności zakrywania nosa i usta przy m.in. wykonywaniu pracy w biurze. Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Różnica między kwarantanną a izolacją

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

Jakie dokumenty pracownik powinien przekazać pracodawcy w czasie przebywania na kwarantannie lub izolacji?

Pracownik będący na kwarantannie lub w izolacji ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę telefonicznie lub mailowo. Nie jest konieczna decyzja sanepidu. Do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny lub izolacji należy napisać oświadczenie, które usprawiedliwia nieobecność w pracy i jest podstawą do wypłacenia świadczenia chorobowego, jeśli nie było możliwości wykonywania pracy zdalnej w tym czasie. 

Oświadczenie powinno zawierać kilka niezbędnych informacji:

  1. dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
  1. dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny/izolacji i dzień jej zakończenia,
  2. podpis pracownika.

W przypadku wątpliwości co do treści oświadczenia, pracodawca może zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Miałem kontakt z osobą zarażoną, pracodawca zgłosił mnie do sanepidu. Co zrobić, jeśli od 10 dni nikt się ze mną nie skontaktował?

Kwarantanna nakładana jest na okres 10 dni (licząc od następnego dnia po dniu styczności ze źródłem zakażenia). Po upływie tego okresu kwarantanna nie jest już nakładana, jeśli osoba mająca kontakt z chorym nie ma objawów koronawirusa. W przypadku gorączki, kaszlu, utraty węchu lub smaku należy pozostać w domu i niezwłocznie umówić się na teleporadę u lekarza POZ. Informację o kwarantannie lub izolacji można znaleźć na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

W przypadku kwarantanny jednego z domowników, w jaki sposób pozostali domownicy powinni poinformować o tym swojego pracodawcę?

Jeśli pracownik nie miał bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowany na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie, np.:

  • członkowie rodziny zamieszkujące z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą;
  • rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Mam dziecko poniżej 10 roku życia, które zostało skierowane na kwarantannę. Jak mam mu zapewnić opiekę?

Gdy dziecko jest poddane kwarantannie wskutek decyzji inspekcji sanitarnej lub uprawnionego lekarza, w myśl przepisów ustawy zasiłkowej jest chore. W związku z czym taki przypadek – uprawnia ubezpieczonych rodziców do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ani decyzji inspektora sanitarnego o poddaniu członków rodziny kwarantannie, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Miałem kontakt z osobą zarażoną. Co powinienem zrobić, jeśli potrzebuję decyzji o nałożeniu kwarantanny? Czy muszę przedłożyć taką decyzję pracodawcy?

Informację o kwarantannie i czasie jej trwania można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta.  Pracownik ma możliwość poinformowania swojego pracodawcę o kwarantannie telefonicznie lub mailowo. Nie jest potrzebna decyzja sanepidu. Do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny lub izolacji należy przekazać pracodawcy oświadczenie, które usprawiedliwia nieobecność w pracy i jest podstawą do wypłacenia świadczenia chorobowego.

Czy pracodawcy mogą narzucić pracownikom pomiar temperatury ciała i odsyłać ich do domu w przypadku podwyższonej temperatury?

Jeśli chodzi o pomiar temperatury przez pracodawcę, należy skontaktować się z PIP. W przypadku określonych rodzajów pracy mogą istnieć dodatkowe zalecenia branżowe, np. dla personelu medycznego. Przede wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek i podstawowe zasady higieny.

Zostałem poddany kwarantannie, nie mam decyzji właściwego inspektora sanitarnego, dlaczego?

Pracownik nie otrzymuje żadnego zaświadczenia z sanepidu o skierowaniu na kwarantannę. Nie ma takiej potrzeby, informacje są przetwarzane elektronicznie. Informację o kwarantannie lub izolacji można znaleźć na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

Co zrobić, kiedy pracownik otrzyma pozytywny wynik testu na koronawirusa wykonany prywatnie?

Jeśli badanie zostanie wykonane komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni nie należy wychodzić z domu, a następnie konieczne jest umówienie terminu  teleporady u lekarza POZ.

Autorzy:

Autorzy:

Joanna Marciniak

Joanna Marciniak

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Joanna Marciniak jest specjalistką z zakresu prawa pracy.