Działalność gospodarcza

Akt o usługach cyfrowych a funkcjonowanie sklepów internetowych

Poczynając od dnia 17 lutego 2024 roku na terytorium całej Unii Europejskiej stosowane będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, zwanego dalej również jako „Akt o Usługach Cyfrowych” lub „DSA(ang. Digital Services Act). Rozporządzenie nałoży na mikro oraz małych przedsiębiorców prowadzących Platformy Internetowe szereg obowiązków.

Stosowanie DSA przez właścicieli sklepów internetowych

DSA ma zastosowanie do usług pośrednich, które są oferowane Odbiorcom Usługi, którzy mają siedzibę lub znajdują się w Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca siedziby dostawców tych usług pośrednich.

 

ODBIORCA USŁUGI osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi pośredniej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej;
USŁUGA POŚREDNIA

jedna z następujących usług społeczeństwa informacyjnego:

1) usługa „zwykłego przekazu” polegająca na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnieniu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;

2) usługa „cachingu” polegająca na transmisji w cieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

3) usługa „hostingu” polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie;

PLATFORMA INTERNETOWA usługa hostingu, która na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nie znaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania niniejszego rozporządzenia.

 

Przedsiębiorca, który w ramach działalności gospodarczej prowadzi Sklep Internetowy będzie uznawany za dostawcę usług pośrednich, w szczególności, gdy za pośrednictwem prowadzonej przez niego strony internetowej Odbiorca Usługi będzie mógł na przykład: publikować opinie, komentarze, czy też uzupełniać profil użytkownika.

Jakie obowiązki będą obciążać właściciela sklepu internetowego

Przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych nakładają na ww. przedsiębiorców między innymi stosowanie następujących obowiązków:

  • WYZNACZANIE PUNKTU KONTAKTOWEGO
  • Dla Kogo? dla organów Państw Członkowskich, Komisji i Rady Usług cyfrowych oraz Odbiorców Usług
  • W jaki sposób? łatwo dostępny oraz na bieżąco aktualizowany

 

  • OKREŚLENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG

Dostawcy usług winni są uwzględniać informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakładają w związku z korzystaniem z ich usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez odbiorców usług.

Wspomniane informacje muszą obejmować wszelkie polityki, procedury, środki oraz narzędzia wykorzystywane na potrzeby moderowania treści.

MODEROWANIE TREŚCI oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.

 

Informacje, o których mowa powyżej należy formułować jasno, w sposób prosty, zrozumiały, przyjazny dla użytkownika i jednoznaczny. Ponadto, miejsce publikacji powinno być łatwo dostępne dla użytkowników.

  • UPRAWNIENIE UŻYTKOWNIKÓW DO WNOSZENIA SKARG

Każdy użytkownik Sklepu Internetowego powinien mieć prawo do wniesienia zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści.

NIELEGALNE TREŚCI oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

Procedura dokonywania zgłoszeń oraz obowiązków dostawcy usług związanych z wniesioną skargą winny zostać uregulowane w regulaminie Strony Internetowej lub w oddzielnym regulaminie wewnętrznego systemu rozpoznawania skarg.

Dostawca usług w ww. dokumencie winien wskazać w szczególności: 1) na jakiej zasadzie użytkownik może wnieść skargę na informacje udostępniane na prowadzonej przez niego Stronie Internetowej;
2) w jaki sposób oraz w jakim terminie ustosunkuje się on do skargi użytkownika; 3) wskazanie zasad odwołania się przez użytkownika od decyzji dostawcy usług bezpośrednich, w przypadku kwestionowania stanowiska dostawcy usług.

Ograniczenie odpowiedzialności właściciela strony internetowej

Akt o Usługach Cyfrowych wyłącza odpowiedzialność Właściciela Sklepu Internetowego za informacje przechowywane na wniosek odbiorcy usługi, pod warunkiem, że nie ma on faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub ich nielegalnych treściach oraz jeżeli podejmie bezzwłocznie odpowiednie działania zmierzające do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści lub gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

Niezależnie od tego, właściwy organ sądowy lub administracyjny może żądać od dostawcy usług, aby przerwał naruszanie prawa lub mu zapobiegł.

Aby uniknąć jakichkolwiek zarzutów związanych z naruszeniem powyższych wymogów – mimo, że przepisy DSA nie nakładają na dostawców usług ogólnego obowiązku monitorowania informacji, które wskazują na nielegalną działalność – bardzo ważne jest, aby podmiot prowadzący Sklep Internetowy z należytą starannością prowadził z własnej inicjatywny dobrowolne czynności sprawdzające oraz podejmował inne środki mające na celu wykrycie, identyfikację i usuniecie nielegalnych treści lub uniemożliwienie ich dostępu.

Zawiadomienie właściwych organów w przypadku podejrzenia popełniania przestępstwa

W przypadku gdy dostawca usług poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, jest zobowiązany natychmiast poinformować o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazania wszystkich dostępnych informacji na ten temat.

Do kogo mają zastosowanie powyższe wymogi?

Powyżej zaprezentowane wymogi mają zastosowanie do mikro przedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców. Zakres obowiązków jest bardziej rozbudowany w przypadku przedsiębiorców kwalifikujących się jako bardzo duże platformy internetowe.

 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2)     osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2)     osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

BARDZO DUŻA PLATFORMA INTERNETOWA Platforma internetowa, której średnia liczba miesięcznie aktywnych odbiorców usług w Unii wynosi co najmniej 45 milionów i która została wskazana jako bardzo duża platforma przez Komisję Europejską

 

Obowiązywanie aktu

Akt o Usługach Cyfrowych ma zastosowanie od dnia 17 lutego 2024 roku. Dla jego obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest konieczne wprowadzenie przepisów krajowych w tym zakresie, bowiem obowiązuje on bezpośrednio.

Autorzy:

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.