Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (01.01.2024 r. – 12.01.2024 r.)

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 1 stycznia 2024 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz.U. 2023 poz. 479)

Przepis ten przewiduje udostępnienie z urzędu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych z rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, na potrzeby przyznawania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) płatności do gruntów rolnych, na których prowadzona jest uprawa konopi. Odstępuje tym samym wymóg dołączenia do wniosku/złożenia odrębnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ww. rejestru przez rolników.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 1 stycznia 2024 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893)

Wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę które wynosi 4.242 zł, zaś minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 27,70 zł. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4.300 zł, a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia i od 1 lipca 2024 r. oznacza również wzrost (od wskazanych dat) niektórych świadczeń pracowniczych powiązanych z płacą minimalną.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 1 stycznia 2024 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2562)

Z 1 stycznia 2024 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 1 stycznia 2024 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2023 poz. 2542)

Od 1 stycznia 2024 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Nowe rozporządzenie zmienia m.in. wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany wynikają z uchylenia obowiązku notariuszy, jako płatników PCC przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika informacji w formie papierowej lub elektronicznej zawierającej treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 1 stycznia 2024 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2023 r. poz. 2605)

Nowe rozporządzenie, co do zasady, przewiduje przedłużenie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących określonych w ww. rozporządzeniu z 2021 r. Zostaną one przedłużone na okres jednego roku – tj. do 31.12.2024 r. przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji).

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 1 stycznia 2024 roku

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (implementujące unijną dyrektywę SUP) (Dz.U. 2023 poz. 2679)

Rozporządzenia nakłada obowiązek uiszczenia dodatkowych opłat na kubki na napoje czy opakowania na żywność. Do pobierania tych opłat są zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego, hurtowego albo jednostki gastronomiczne.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 7 stycznia 2024 roku

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim(Dz.U. z 2023 r. poz. 1028 tj. )

7 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Zmiany polegają na stosowaniu wobec rolników, w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej, rozwiązań konsumenckich. W praktyce wszystkie umowy kredytowe w wysokości nie większej niż 255 – 550 tys. zł, zawierane z rolnikami będą musiały spełniać rygory dotychczas przewidziane wyłącznie dla pożyczek konsumenckich.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.