Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (26.11.2023 r. – 08.12.2023 r.)

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 30 LISTOPADA 2023 ROKU

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1762).

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim regulacji dotyczących ciepłownictwa i chłodnictwa. Rozszerzone zostały możliwości w zakresie gwarancji pochodzenia na ciepło i chłód, biometan oraz wodór odnawialny. Ustawa zakłada także wprowadzenie tzw. krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii, którego celem ma być udzielanie wsparcia w zakresie procedur administracyjnych dotyczących rozstrzygnięć umożliwiających przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci oraz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Informacje o ww. procedurach administracyjnych krajowy punkt kontraktowy będzie udostępniał za pośrednictwem strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu. Zmieniony został również próg mocy, stanowiący wartość graniczną dla której nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wolno stojących kolektorów słonecznych z 50 kW do 150 kW.

Ponadto, wprowadzone zmiany regulują warunki i zasady obowiązujące w przypadku wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu biogazu oraz biometanu, ustanawiając jednocześnie przewidziany system wsparcia dla wytwórców biometanu w postaci dopłaty do ceny gwarantowanej. Jednocześnie ujednolicono definicję tzw. klastra energii, przez co rozumieć należy porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania oraz dystrybucji energii elektrycznej, paliw, ciepła i obrotu ciepłem. W skład klastra musi wchodzić co najmniej jedna jednostka samorządu.

Na koniec warto również podkreślić dołączenie do przepisów ustawy regulacji dotyczących tzw. cable poolingu. Pod pojęciem rozumieć należy mechanizm łączenia instalacji OZE w ramach jednego przyłącza do systemu elektroenergetycznego. Współdzielenie takiej infrastruktury przyłączeniowej przez podmiot będący beneficjentem systemów wsparcia OZE obciążone jest warunkiem, że wytwórca energii elektrycznej w instalacji, która jest planowa do przyłączania, nie korzysta i nie będzie korzystał z żadnego mechanizmu wsparcia OFE.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 5 GRUDNIA 2023 ROKU

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 305, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158).

W ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadza się następujące zmiany:

 • w art. 7:
  1. w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach ,,Bożego Narodzenia” dodaje się wyrazy ,,z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia”,
  2. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające tę niedzielę.

 • w art. 8:
  1. uchyla się ust. 2,
  2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  3. Jeżeli dzień 24 grudnia przypada w niedzielę, zakaz, o którym mowa w art. 5, obowiązuje, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 6 GRUDNIA 2023 ROKU

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2205, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 87).

 

Nowelizacja dopuszcza potwierdzanie przez samego ubezpieczonego ubiegającego się o świadczenie kserokopii dokumentów stanowiących dowody dla podstawy przyznania prawa do świadczenia i/lub jego wysokości. Dotychczas czynności te mogły być wykonywane wyłącznie przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to m.in. kserokopii:

 1. karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 2. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzającego związek niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 3. odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka,
 4. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, potwierdzającego poród lub chorobę, albo pobyt w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem,
 5. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.