Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (12.11.2023 r. – 25.11.2023 r.)

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 15 listopada 2023 roku

ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615)

Niniejsza zmiana wprowadza zmiany między innymi w Kodeksie cywilnym, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

W kodeksie cywilnym doszło w szczególności do doprecyzowania terminów na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia, bądź odrzucenia spadku. Ustawodawca wyjaśnił, że wystarczające jest przed upływem 6-miesięcznego terminu złożenie wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ponadto, wraz z ww. zmianą zostało uszczegółowione, że jeżeli złożenie ww. oświadczenia wymaga uzyskania zezwolenia sądu, bieg terminu do złożenia oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym przedmiocie.

W przypadku Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzono zmianę polegająca na tym, że jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonana za zgodą drugiego z rodziców albo gdy jest dokonywana wspólnie nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 16 listopada 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 listopada 2023 roku w sprawie Zespołu do spaw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2481)

Rozporządzenie określa tryb wyłaniania ekspertów z dziedziny m.in. prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki oraz pracy socjalnej i resocjalizacji działających na rzecz ochrony małoletnich, wysokość wynagrodzenia przysługującego ekspertom oraz warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługujących ekspertom.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 17 listopada 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku zmieniające Rozporządzenie w Sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Stanowiskach Wyposażonych w Monitory Ekranowe

W drodze ww. rozporządzenia doszło do zmodyfikowania definicji stanowiska pracy przez które należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

  1. wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszką lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  2. krzesłem i stołem,
  3. opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżniem.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Ponadto, uchylono § 6 pkt. 2 rozporządzenia zgodnie z którym pracodawca  był zobowiązany przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Ponadto, w rozporządzeniu doprecyzowano, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 17 listopada 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2215)

Rozporządzenie określa wzór wniosku o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składanego w organie gminy, banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pomocą urządzeń transmisji danych.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 23 listopada 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Zgodnie z wprowadzoną zmianą kontrolę graniczną osób na granicy państwowej z Republiką Słowacją przedłuża się na okres od dnia 23 listopada 2023 roku do dnia 03 grudnia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.