Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (13.10.2023 r. – 19.10.2023 r.)

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 13 października 2023 roku

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1852)

Zgodnie z wprowadzoną zmianą został rozszerzony zakres obowiązywania ustawy o uregulowanie zasad działania systemu kaucyjnego w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wprowadzono definicję:

  • kaucji przez którą należy rozumieć określoną kwotę pieniężną pobieraną w momencie sprzedaży produktu w opakowaniu na napoje jednorazowego lub wielokrotnego użytku, będącego napojem, od użytkownika końcowego tego napoju i zwracaną w momencie zwrotu odpowiednio opakowania objętego systemem kaucyjnym albo odpadku opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym.
  • systemu kaucyjnego przez który należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku, będących napojami, pobierana jest kaucja, która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu opakowania objętego systemem kaucyjnym albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym.

Wspomniany system kaucyjny obejmuje terytorium kraju, zapewnia powszechny i równy dostęp dla użytkowników końcowych, zapewnia powszechny i równy dostęp dla wprowadzających produkty w opakowaniach a napoje oraz nie wymaka okazania dowodu zakupu produktu w opakowaniu na Napole objęte systemem kaucyjnym w celu zwroty pobranej kaucji.

System kaucyjny może być prowadzony przez podmiot reprezentujący, który jest spółką akcyjną mającą siedzibę na terytorium kraju, jego akcjonariuszami są wyłącznie podmioty jak powyżej, realizuje określone w ustawie obowiązki, wykonuje wyłącznie działalność związaną z gospodarowaniem opakowaniami, posiada odpowiednie zezwolenie oraz posiada kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 000 zł.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 14 października 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2070)

Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby ubiegające się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy przed przystąpieniem do kwalifikacji oraz do szkolenia są zobowiązane złożyć do starosty dodatkowo kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – w przypadku ubiegania się wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej.

Dokumentu takiego nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 16 października 2023 roku

ustawa Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 tj.)

Zmiana dotyczy gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Zgodnie z przepisem art. 6491 § 1 ustawy gwarancji zapłaty za roboty budowlane inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.
Zgodnie z wprowadzoną zmianą przepis ten nie ma zastosowania gdy inwestorem jest Skarb Państwa.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 17 października 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2215)

Zmieniono treść przepisu dotyczącego refundacji stanowiącej pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury w ten sposób, że refundacja taka spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury może być przyznawana do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.