Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (07.09.2023 r. – 21.09.2023 r.)

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 09 września 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1832)

Celem rozporządzenia jest określenie rodzaju metod i technik wyceny nieruchomości, sposobu określania wartości nieruchomości, sposobu określenia wartości nakładów i szkód na nieruchomości oraz sposobu sporządzenia, formy oraz treści operatu szacunkowego.

W wyniku wejścia w życie ww. rozporządzenia zostaje uchylone Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

ZOSTAJE UCHYLONE w dniu 09 września 2023 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 555 tj.)

Niniejsze rozporządzenie zostaje uchylone na skutek wejścia w życie w dniu 09 września 2023 roku Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości.

ZMIENIA SIĘ w dniu 11 września 2023 roku

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 tj.)

Zmiana dotyczy między innymi następujących kwestii:

  1. Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku biogazowni rolniczej zostaje wydana w terminie 65 dni.
  2. Stroną postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczących biogazowni rolniczej może być wyłącznie wnioskodawca, podmioty, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe względem nieruchomości lub inne prawa trwale ograniczające własność nieruchomości, oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się na obszarze, na którym inwestycja będzie oddziaływać.

ZMIENIA SIĘ w dniu 11 września 2023 roku

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj.)

Zmiana dotyczy protokołu w zakresie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Wspomniany protokół jest sporządzany w formie dokumenty elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Wzór protokołu określi Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

ZMIENIA SIĘ w dniu 11 września 2023 roku

ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 tj.)

Rozszerzono definicję gruntów rolnych w rozumieniu ustawy. Rozszerzenie polega na tym, że gruntami rolnymi są również grunty pod budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzące w skład biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, a także grunty położone między tymi budynkami, budowlami i urządzeniami lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, tworzące zorganizowaną całość gospodarczą, w tym zajęte pod dojazdy, place składowe, postojowe i manewrowe, śmietniki miejsca magazynowania odpadów i ogrodzenia, o ile ich łączna powierzchnia nie jest większa niż 1 ha i wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 15 września 2023 roku

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1705)

Rozszerzono katalog przedmiotów wobec których nie stosuje się przepisów o zgłoszeniu uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny o substraty określone w przepisach o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, wykorzystywane do produkcji biogazu lub biogazu rolniczego.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 15 września 2023 roku

ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (Dz. U. z 2023 r. poz. 1784)

Ustawa określa formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia oraz podziału spółek a także prawa i obowiązki pracowników oraz organu zarządzającego albo administrującego spółki podlegającej transgranicznemu przekształceniu, połączeniu lub podziałowi.

W wyniku wejścia w życie ww. ustawy została uchylona ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.

ZMIENIA SIĘ w dniu 15 września 2023 roku

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 tj.)

Zmiana ustawy dotyczy kwestii związanych z naruszeniem dóbr osobistych, a mianowicie, że:

  1. Dotychczas sąd mógł na żądanie poszkodowanego zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany cel społeczny. Aktualnie sąd może to zrobić z urzędu.
  2. Niezależnie od powyższego w wypadkach takich jak szkoda na osobie czy zadośćuczynień pieniężnych dla najbliższych członków rodziny poszkodowanego sąd obok zadośćuczynienia pieniężnego można żądać zasądzenia odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny.
  3. Co do zastępczego wykonywania czynności w sprawach z zakresu naruszenia dóbr osobistych nie stosuje się go do roszczeń o złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie w związku z naruszeniem dóbr osobistych.

ZMIENIA SIĘ w dniu 15 września 2023 roku

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 tj.)

Rozszerzono katalog kontroli działalności administracji publicznej przez sądu administracyjne obejmujące orzekanie w sprawach skarg o opinie  w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki lub odmowy wydania takiej opinii.

ZMIENIA SIĘ w dniu 15 września 2023 roku

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 tj.)

Zmienia się treść przepisy art. 5 ust. 5 lit 4d dotyczącego dopuszczalności wypowiedzenia z:

W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi będącemu członkiem specjalnego zespoły negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek.

na

W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, członkiem zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

ZOSTAJE UCHYLONA w dniu 15 września 2023 roku

Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz. U. z 2019 r. poz. 2384 tj.)

W wyniku uchylenia niniejszej ustawy weszła w życie ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.