Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (10.08.2023 r. – 17.08.2023 r.)

ZMIENIA SIĘ W DNIU 10 SIERPNIA 2023 ROKU

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2023 poz. 735)

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2023 r. poz. 735) wprowadza się następujące zmiany:

1) po rozdziale 12b dodaje się rozdział 12c w brzmieniu:

„Rozdział 12c

Program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych

Art. 62h.

  1. Minister właściwy do spraw pracy może opracować resortowy program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych.
  2. W ramach programu aktywizacyjnego dla osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych mogą być podejmowane działania mające na celu wspieranie aktywizacji zawodowej i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych”.

2) art. 71 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

,,pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, albo przyznaniem osobie, nad którą opieka była sprawowana, prawa do świadczenia wspierającego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)”.

3) art. 109m otrzymuje brzmienie:

,,Minister właściwy do spraw pracy może przekazać na zadania realizowane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego środki Funduszu Pracy na realizację programów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, wraz
z kosztami ich obsługi, w wysokości nie większej niż 20 mln zł rocznie”.

Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 12 SIERPNIA 2023 ROKU

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające Rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z dnia 1 sierpnia 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 1591)

§ 1 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1008) w § 6a w ust. 6 wyrazy ,,do kwoty 22 080 złotych” zastępuje się wyrazami ,,do kwoty 24 995 złotych”.
§ 2
1. Maksymalną kwotę zwrotu podatku określoną w § 6a ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zwrotu podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, z tytułu nabycia towarów po dniu 31 grudnia 2022 r.
2. W przypadku gdy nabycia towarów, o których mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, są dokonywane w okresie 12 następujących po sobie miesięcy na przełomie lat 2022 i 2023, maksymalną kwotę zwrotu podatku oblicza się proporcjonalnie do wartości towarów nabytych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zwrotu podatku obowiązującej w tych latach.
§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 12 SIERPNIA 2023 ROKU

Ustawa z dnia 19 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1598)

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105, z późn. zm.7) art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
w zakresie wprowadzenia nabycia sprawdzającego, o którym mowa w art. 94k ustawy zmienianej w art. 20, wynosi 53 500 000 zł, w tym w:
1) 2022 r. – 8 500 000 zł;
2) 2023 r. – 5 000 000 zł;
3) 2024 r. – 5 000 000 zł;
4) 2025 r. – 5 000 000 zł;
5) 2026 r. – 5 000 000 zł;
6) 2027 r. – 5 000 000 zł;
7) 2028 r. – 5 000 000 zł;
8) 2029 r. – 5 000 000 zł;
9) 2030 r. – 5 000 000 zł;
10) 2031 r. – 5 000 000 zł”.

Powyższy przepis wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 15 SIERPNIA 2023 ROKU

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1125 oraz z 2023 r. poz. 181, 289, 326 i 403)

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1125 oraz z 2023 r. poz. 181, 289, 326 i 403) wprowadza się następujące zmiany:

art. 95 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„Nie pobiera się opłat od wniosku, o którym mowa w art. 5603a § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz zażalenia na wydane przez Policję albo Żandarmerię Wojskową nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość, zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej lub zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie”.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 15 SIERPNIA 2023 ROKU

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.)

Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego związane są z nowelizacją ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która ma dopełnić system ochrony osób pokrzywdzonych przemocą. Na gruncie nowelizacji, pojęcie „przemocy w rodzinie” zostanie zastąpione „przemocą domową”, celem rozszerzenia ustawy także na związki nieformalne czy byłych małżonków. Wprowadzone zostaną również nowe instrumenty pozwalające na niezwłoczną izolację sprawcę przemocy domowej – zarówno fizycznej, jak również psychicznej.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.