Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (10.07.2023 r. – 27.07.2023 r.)

ZMIENIA SIĘ W DNIU 14 lipca 2023 roku

W dniu 14 lipca 2023 roku weszła w życie Ustawa o aplikacji mObywatel (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234).

Ustawa określa m.in. zakres usług udostępnianych w aplikacji mObywatel, warunki i sposób pobierania aplikacji, sposób potwierdzania oraz weryfikowania autentyczności dokumentów mobilnych, warunki opracowywania, udostępniania i świadczenia usług w aplikacji, a także określa zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie funkcjonowania i korzystania
z aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel. 

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 14 lipca 2023 roku

W dniu 14 lipca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1338)

Zgodnie z rozporządzeniem, zmieniony został formularz wniosku o założenie księgi wieczystej oraz formularz wniosku o wpis w księdze wieczystej.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 14 lipca 2023 roku

W dniu 14 lipca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu mObywatel (Dz.U. z 2023 r. poz. 1339)

Zgodnie z rozporządzeniem, uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu mObywatel jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch czynników uwierzytelniania należących do co najmniej dwóch różnych kategorii.

Jeden czynnik uwierzytelniania stanowi:

1) hasło do aplikacji mObywatel albo

2) potwierdzenie układu linii papilarnych albo kształtu twarzy użytkownika aplikacji mObywatel oraz kod PIN, który został samodzielnie ustalony przez użytkownika tej aplikacji.

Drugim czynnikiem uwierzytelniania jest wydany użytkownikowi aplikacji mObywatel klucz prywatny pozostający w wyłącznej dyspozycji tego użytkownika, umożliwiający wygenerowanie potwierdzenia weryfikowanego certyfikatu podstawowego, wydawanego z dokumentem mObywatel.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 14 lipca 2023 roku

W dniu 14 lipca 2023 roku zmieniła się Ustawa o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 tj.)

Do art. 29a ww. ustawy dodany został ustęp 2a, zgodnie z którym 0rgan gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie dokumentu mObywatel.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 15 LIPCA 2023 ROKU

W dniu 15 lipca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1347)

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, zmieniony został załącznik nr 2, 3, 4, 7 oraz 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 5131571 i 2045). Do ww. załączników dodano szereg rozdziałów, część z nich otrzymała nowe brzmienie, a niektóre zostały uchylone.

Przykładowo, w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75661 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat importu” dodano rozdziały 75690-75694 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„75690 Planowane wpływy z podatku od towarów i usług
Rozdział ma zastosowanie wyłącznie do planowania. Wykonanie dochodów klasyfikowane jest w rozdziałach właściwych dla poszczególnych rodzajów podatku od towarów i usług.
75691 Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozdział ma zastosowanie wyłącznie do planowania. Wykonanie dochodów klasyfikowane jest w rozdziałach właściwych dla poszczególnych rodzajów podatku dochodowego od osób fizycznych.
75692 Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Rozdział ma zastosowanie wyłącznie do planowania. Wykonanie dochodów klasyfikowane jest w rozdziałach właściwych dla poszczególnych rodzajów podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
75693 Planowane wpływy z podatku akcyzowego
Rozdział ma zastosowanie wyłącznie do planowania. Wykonanie dochodów klasyfikowane jest w rozdziałach właściwych dla poszczególnych rodzajów podatku akcyzowego.
75694 Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin
Rozdział ma zastosowanie do planowania. Wykonanie dochodów klasyfikowane jest w rozdziale 75630.”

Zgodnie z § 3 rozporządzenia, które weszło w życie 15 lipca 2023 roku, jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2023 w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 22 lipca 2023 roku

W dniu 22 lipca 2023 roku zmieniona została Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2277 tj.)

Zmieniony został art. 104 ust. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym Fundusz udostępnia informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu przy wykorzystaniu usług online.

Do art. 104 ww. ustawy dodany został również ust. 10, zgodnie z którym udostępnienie danych może odbywać się z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 27 lipca 2023 roku

W dniu 27 lipca 2023 roku zmieniło się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 r. poz. 739).

Zmiany dotyczą treści wpisu do profilu kierowcy zawodowego oraz tego kto dokonuje wpisu informacji  o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć do profilu kierowcy zawodowego. W obecnym stanie prawnym wpisu dokonać może nie tylko kierownik ośrodka szkolenia, ale także osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia.

Zmiany dotyczą również treści § 12 ust.1, zgodnie z którym szkolenie okresowe jest prowadzone:

1) w formie kursu okresowego i trwa 35 godzin oraz obejmuje zakres tematyczny wybranych 5 modułów odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:

  1. a) C, C+E, C1 i C1+E lub
  2. b) D, D+E, D1 i D1+E, lub

2) w formie cyklu zajęć przeprowadzanych w zakresie 5 modułów trwających po 7 godzin każdy i obejmuje zakres tematyczny wybranych modułów, odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:

  1. a) C, C+E, C1 i C1+E lub
  2. b) D, D+E, D1 i D1+E

– zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.