Jak uzyskać zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego?
Windykacja

Jak uzyskać zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego?

W przypadkach, gdy wierzyciel ma świadomość, że dłużnik zamieszkuje poza granicami Polski oraz, że prowadzenie postępowania egzekucyjnego może okazać się łatwiejsze na terenie innego państwa członkowskiego, pomocnym może okazać się złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Po uzyskaniu zaświadczenia ETE wierzyciel może dochodzić swojego roszczenia w innym państwie członkowskim bez konieczności ubiegania się o stwierdzenie wykonalności w danym państwie.

Zdjęcie pochodzi z unsplash.com

Czym jest zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego?

Jest to zaświadczenie nadawane w odniesieniu do orzeczenia sądu, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego, które pozwala na swobodny przepływ takiego orzeczenia na terenie Unii Europejskiej.

W stosunku do jakich orzeczeń może zostać wydane zaświadczenie?

Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego może być wydane w stosunku do orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych dotyczących roszczeń bezspornych.

Roszczenie uznaje się za bezsporne, jeżeli:
a) dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego poprzez uznanie lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd lub zawartej przed sądem w toku postępowania,
b) w toku postępowania sądowego dłużnik nigdy nie wniósł przeciwko niemu sprzeciwu, zgodnie ze stosownymi wymogami proceduralnymi wynikającymi z prawa państwa członkowskiego wydania,
c) dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej dotyczącej tego roszczenia, po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania sadowego, pod warunkiem że takie zachowanie traktuje się jako milczące uznanie roszczenia lub uznanie faktów przedstawianych przez wierzyciela na mocy prawa państwa członkowskiego wydania,
d) dłużnik wyraźnie zgodził się co do niego w dokumencie urzędowym.

Dodatkowo, spełnione muszą zostać następujące przesłanki:
a) orzeczenie musi być wykonalne w państwie, w którym zostało wydane,
b) orzeczenie zostało wydane w państwie członkowskim, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania,
c) orzeczenie nie jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi jurysdykcji,
d) postępowanie sądowe w państwie, w którym wydano orzeczenie zgodne z tzw. minimalnymi standardami dotyczącymi roszczeń bezspornych.

Jak wyglądać powinien wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego?

Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego powinien odpowiadać ogólnym wymogom pisma procesowego. Jednocześnie zaznaczyć należy, że w przypadku, gdy dotyczy on tytułu innego niż orzeczenie sądu lub zawarta bądź zatwierdzona przed sądem ugoda, to do wniosku powinien być załączony również tytuł egzekucyjny.

Jakiej opłacie podlega wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego?

Zgodnie z treścią art. 71 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1144 z późn. zm.), wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł

Jaki organ jest właściwy do rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia ETE?

Organem właściwym do wydania zaświadczenia ETE jest sąd. W przypadku sądowych tytułów egzekucyjnych właściwy do wydania zaświadczenia jest sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy innego tytułu egzekucyjnego, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego sąd wydaje w składzie jednego sędziego.

Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ETE doręcza się wyłącznie wierzycielowi.
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ETE wierzycielowi przysługuje zażalenie. Odpisu zażalenia nie doręcza się dłużnikowi.

***

Uzyskanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego z pewnością ułatwia wierzycielowi dochodzenie roszczeń poza granicami państwa. Wierzyciel może bowiem złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji na terenie innego państwa członkowskiego bez konieczności podejmowania kolejnych działań w postaci ubiegania się o stwierdzenie wykonalności tytułu w danym państwie.

Autorzy:

Damian Nowicki

Damian Nowicki

Adwokat

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Założyciel popularnego bloga prawokierowcy.pl

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.