Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (23.06.2023 r. – 30.06.2023 r.)

ZMIENIA SIĘ W DNIU 23 czerwca 2023 roku

W dniu 23 czerwca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1168).

Na podstawie powyższego zmieniono brzmienie § 3 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Zgodnie z powyższą zmianą Wojewódzki inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w przypadku:

  1. nieprzekazania przez podmioty podlegające kontroli lub nadzorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych organowi Inspekcji informacji o przedmiocie działalności lub adresach miejsc prowadzenia działalności podlegającej kontroli lub temu nadzorowi w terminie 14 dni od dnia, w których organ wystąpił o ich przekazanie,
  2. niewykonania przez rzeczoznawcę obowiązku o którym mowa w:
  3. a) art. 35 ust. 12,
  4. b) art. 36a ust. 2a.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 24 czerwca 2023

W dniu 24 czerwca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1076).
Rozporządzenie określa wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 potwierdzających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Wykaz określony jest w załączniku do rozporządzenia.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 24 czerwca 2023

W dniu 24 czerwca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 1081).

Na podstawie powyższego zmienia się wykaz dokumentów, które złożyć powinna do starosty osoba ubiegająca się o wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, przed przystąpieniem do kwalifikacji, o której mowa w art. 39b ust. 1
i w art. 39b2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209), oraz do szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 1 tej ustawy.

Zmiany dotyczą również wydawania prawa jazdy lub zezwolenia albo wtórniku tych dokumentów oraz wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 24 czerwca 2023

W dniu 24 czerwca 2023 roku zmieniła się Ustawa o cudzoziemcach (Dz.U. z 2023 r. poz. 519 tj.).

Zmiana dotyczy pozyskiwania informacji przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wojewodę z systemu teleinformatycznego Straży Granicznej w celu realizacji zadań określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Zmiana dotyczy także warunków udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego z UE w zakresie potwierdzenia znajomości języka polskiego.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 24 czerwca 2023

W dniu 24 czerwca 2023 roku zmieniła się Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1264 tj.).

Zmiana polega na dodaniu art. 11c dotyczącego pozyskiwania przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji dotyczących przekraczania przez cudzoziemców granicy RP.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.