Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (9.06.2023 r. – 15.06.2023 r.)

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 czerwca 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 18 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1016).

Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczeń płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 15 i 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.). Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczą w szczególności dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku. Zgodnie z rozporządzeniem, oświadczenie płatnika opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dowodem złożenia oświadczenia płatnika jest urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 czerwca 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 18 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1017).

Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczeń płatnika, o których mowa w art. 26 ust. 7a i 7g ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.). Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczą w szczególności dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku. Zgodnie z rozporządzeniem, oświadczenie płatnika opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dowodem złożenia oświadczenia płatnika jest urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 10 CZERWCA 2023 ROKU

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1050).

W § 7 w ust. 4 w pkt 1 rozporządzenia zmienianego dodaje się lit. c, zgodnie z którą wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, o którym mowa w § 13zy, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu.”

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO
od dnia 9 czerwca 2023 roku do dnia 15 czerwca 2023 roku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2023 roku, sygn. akt III CZP 84/22

W dniu 14 czerwca 2023 roku Sąd Najwyższy orzekający w składzie siedmiu sędziów Izby Cywilnej podjął uchwałę rozstrzygającą zagadnienie prawne przedstawione mu w trybie art. 39817 § 1 k.p.c., dotyczące legitymacji wierzyciela upadłego dłużnika do wystąpienia z tzw. skargą pauliańską (sygn. akt III CZP 84/22) o następującej treści: ogłoszenie upadłości dłużnika nie powoduje utraty przez wierzyciela legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną na podstawie art. 527 k.c.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.