Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela w kontekście prawa karnego
Windykacja

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela w kontekście prawa karnego

W obrocie gospodarczym często dochodzi do sytuacji, w których dłużnicy uniemożliwiają wierzycielom odzyskanie swoich należności lub ograniczają ich zaspokojenie. Dla ochrony interesów wierzycieli i zapewnienia sprawiedliwości w takich przypadkach, Kodeks Karny, a dokładnie art. 300 kodeksu karnego (dalej jako: „k.k.”) stanowi podstawę prawno-karną dla takich czynów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej istocie tego przepisu, jego związku z ochroną wierzytelności oraz odpowiedzialności karno-prawnej dla sprawców.

Definicja udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela

Art. 300 k.k. stanowi, że osoba, która w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przepis ten odnosi się do sytuacji, w których dłużnik umyślnie działa w sposób uniemożliwiający wierzycielowi odzyskanie całości lub części swojego roszczenia. W tym miejscu jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ustawodawca, wprowadzając dany typ przestępstwa i związaną z nim ochronę, chroni w tym miejscu jedynie wierzytelności zgodne z prawem. Chodzi przy tym o takie zachowania dłużników, które mają charakter nieuczciwy, zmierzający jednoznacznie do uniemożliwienia zaspokojenia roszczeń innej osoby.

Zdjęcie pochodzi z unsplash.com

Podstawowe elementy przestępstwa

Aby przestępstwo zgodnie z art. 300 k.k. miało miejsce, muszą zostać spełnione pewne kluczowe elementy:

  • Cel osiągnięcia korzyści majątkowej: Dłużnik, działając z premedytacją, ma na celu osiągnięcie korzyści finansowej lub majątkowej dla siebie lub innej osoby,
  • Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela: Dłużnik podejmuje świadome działania, które uniemożliwiają lub zmniejszają szanse wierzyciela na odzyskanie swojego roszczenia,
  • Umyślność: Działanie dłużnika musi być umyślne, co oznacza, że działa on celowo i świadomie, mając pełną świadomość skutków swoich działań, które mają na celu udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela.

Wskazywane w omawianym przepisie czynności podejmowane przez dłużnika ze szkodą dla jego wierzycieli, obejmują czynności dotyczące jedynie jego aktywów. Najczęściej dochodzić będzie do realizacji tych czynności względem praw rzeczowych (własności nieruchomości i ruchomości, ograniczonych praw rzeczowych), praw obligacyjnych czy spadkowych. Działania dłużnika mogą również odnosić się do jego majątkowych praw autorskich, wynalazczych, praw do znaków towarowych, firmy przedsiębiorstwa itp. Najważniejsze by te działania skutkowały udaremnieniem lub uszczupleniem zaspokojenia wierzyciela.

Kto odpowiada?

Nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, że sprawcą omawianego przestępstwa może być wyłącznie osoba będąca dłużnikiem, czyli podmiotem zobowiązanym do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym. Nie chodzi jednak wyłącznie o dłużnika tzw. „właściwego”, bowiem przestępstwo udaremniania lub uszczuplenia wierzycielom dochodzenia roszczeń może zostać przypisane także współdłużnikowi, poręczycielowi czy też gwarantowi lub podmiotowi przystępującemu do istniejącego długu, to jest osobie współodpowiedzialnej za dług. Przez dłużnika należy także rozumieć tzw. dłużnika rzeczowego, który odpowiada za dług tylko z określonego składnika swojego majątku. W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawia się również teza, że dłużnikiem w rozumieniu art. 300 k.k. jest także osoba trzecia, w stosunku do której wierzyciel pierwotnego dłużnika wystąpił ze skargą pauliańską.

Ochrona wierzytelności i sankcje karne

Jedną z kluczowych funkcji tego przepisu jest odstraszenie potencjalnych sprawców. Znając możliwe konsekwencje karno-prawne, osoby dłużników będą bardziej skłonne do spełniania swoich zobowiązań i honorowania swoich wierzytelności. Przepis ten ma również na celu przywrócenie równowagi pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem poprzez zapewnienie skutecznego mechanizmu egzekucji należności. W przypadku sprawców, którzy w razie grożącej im niewypłacalności lub upadłości, udaremniają lub uszczuplają zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwają, ukrywają, zbywają, darowują, niszczą, rzeczywiście lub pozornie obciążają albo uszkadzają składniki swojego majątku, grożąca im odpowiedzialność karna to kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast opisany wyżej czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom (czyn z art. 300 § 3 Kodeksu karnego), sprawca musi liczyć się z wymierzeniem kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy, aż do 8 lat. W tym miejscu nadmienić należy, że wysokość kary zależy od różnych czynników, takich jak na przykład wartość długu, stopień uszczuplenia lub udaremnienia zaspokojenia wierzyciela oraz wcześniejsza historia sprawcy.

Podsumowanie

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, uregulowane w art. 300 k.k., jest więc istotnym przepisem prawnym mającym na celu ochronę interesów wierzycieli. Przestępstwo to dotyka zarówno jednostek, jak i podmiotów gospodarczych, które doświadczają trudności z odzyskaniem swoich należności. Artykuł 300 k.k. stanowi barierę dla osób, które celowo dążą do uniknięcia spłaty długów i wprowadzają w błąd wierzycieli. Konsekwencje karne, takie jak kara pozbawienia wolności mają na celu odstraszenie potencjalnych sprawców i przywrócenie równowagi między wierzycielem a dłużnikiem. Przepis ten spełnia ważną funkcję w utrzymaniu uczciwości i stabilności w obrocie gospodarczym, chroniąc interesy wierzycieli i zachęcając do przestrzegania zobowiązań finansowych.

Autorzy:

Aleksandra Tąkiel

Aleksandra Tąkiel

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
Mec. Aleksandra Tąkiel specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, procesowym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.