Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (05.05.2023 r. – 25.05.2023 r.)

ZMIENIA SIĘ w dniu 06 maja 2023 roku
ustawa o transporcie drogowym

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 tj.)

Zmiana ustawy dotyczy głównie zagadnień związanych z inspekcją.

W drodze ustawy została rozszerzona kontrola dotycząca prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej o której mowa w ustawie o drogach publicznych, w tym w ramach kontroli związanej z transgraniczną wymianą informacji.

Dodatkowo, Inspekcja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego w celu wykonywania zadań w zakresie:

1. kontroli ruchu drogowego,

2. kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

Zostaje rozszerzony katalog podmiotów, które podlegają kontroli:

1. przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego; przestrzegania przepisów ruch drogowego; przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt; wprowadzania do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi itd.; rodzaju używanego paliwa; dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego; prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej; przestrzegania czasu pracy; przestrzegania odgórnie ustalanych cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami; dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji o:

a) użytkowników EETS w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,

b) kierujących pojazdami.

2. wykonywania zadań określonych w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym o:

a) użytkowników EETS w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,

b) kierujących pojazdami.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 11 maja 2023 roku
Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku

(Dz.U. z 2023 r. poz. 891)

Zgodnie z art. 14 ww. Umowy dnia 01 stycznia 2023 toku weszły w życie zmiany do załączników A i B do powyższej Umowy.

ZOSTAJE UCHYLONE w dniu 11 maja 2023 roku
Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku

(Dz.U. z 2021 r. poz. 874))

Zgodnie z art. 14 ww. Umowy dnia 01 stycznia 2023 toku weszły w życie zmiany do załączników A i B do powyższej Umowy.

ZMIENIA SIĘ w dniu 13 maja 2023 roku
Kodeks karny

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 tj.)

Zmiana dotyczy przestępstwa zakłócenia przetargu publicznego, a dokładnie, że nie podlega karze sprawca tego przestępstwa, który zawiadomił o fakcie jego popełnienia organ powołany do ścigania przestępstw lub organ ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Komisję Europejską i ujawnił wszystkie istotne okoliczności tego przestępstwa, zanim organ powołany do ścigania przestępstw o nim się dowiedział.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 16 maja 2013 roku
Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających dokonanie zameldowania, wgląd do rejestru PESEL, pobieranie danych, informacji oraz zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych, rejestru PESEL oraz rejestru stanu cywilnego

(Dz.U. z 2023 r. poz. 927)

W drodze ww. komunikatu ustalono na dzień 30 maja 2023 roku rozwiązania techniczne umożliwiające:
1. nieodpłatne pobranie, przez osobę której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane jej dotyczące lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską,
2. dokonanie, przez obywatela polskiego zameldowania na pobyt stały lub czasowy przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 ust. 2e ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497), oraz nieodpłatne pobranie przez tę osobę zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy,
3. osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, wglądu do tego rejestru w zakresie danych jej dotyczących lub danych dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską,
4. nieodpłatne pobranie przez osobę, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, z tego rejestru:
a. zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL jej dotyczących lub danych dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską,
b. informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane jej dotyczące lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską,
c. nieodpłatne pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
d. nieodpłatne pobranie zaświadczenia o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego przez osobę, której to zaświadczenie dotyczy.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 17 maja 2023 roku
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

(Dz.U. z 2023 r. poz. 879)

Wejście w życie ww. rozporządzenia wiąże się z tym, że w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej wprowadzone są następujące zmiany:
1) zostaje rozszerzony katalog dokumentów, które mają znajdować się w części B o:
a. wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o prace na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 k.p.),
b. wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 k.p.),
c. dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 k.p.)
2) zostaje rozszerzony katalog dokumentów prowadzonych przez pracodawcę oddzielnie dla każdego pracownika w ten sposób, ze dokument dotyczący ewidencjonowania czasu pracy w skład którego wchodzą wnioski pracowników dotyczą również:
a. ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 k.p.),
b. ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego (art. 1731 k.p.).
3) zostaje rozszerzony katalog dokumentów prowadzonych przez pracodawcę oddzielnie dla każdego pracownika w ten sposób, że dokument dotyczący ewidencjonowania czasu pracy zawierającej informację dotyczącą zgód obejmuje również zgodę pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (art. 148 pkt 3 k.p.) oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez dnie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 k.p.).

ZMIENIA SIĘ w dniu 18 maja 2023 roku
ustawa o kredycie konsumenckim

(Dz. U. z 2022 r. poz. 246 tj.)

Do ustawy został dodany art. 9a dotyczący oceny zdolności kredytowej, zgodnie z którym między innymi:
1) Instytucja pożyczkowa uzależnia udzielenie kredytu konsumenckiego od pozytywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.
2) Oceny zdolności dokonuje się na podstawie analizy danych udostępnianych przez zaufanych dostawców gromadzących i przetwarzających dane niezbędne do takiej oceny.
3) Jeżeli ww. analiza danych nie pozwala na dokonanie oceny zdolności kredytowej, a instytucja pożyczkowa nie dysponuje innymi wiarygodnymi danymi pozwalającymi na dokonanie tej oceny, w celu jej dokonania odbiera się od konsumenta oświadczenie o jego dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów konsumenta. Oświadczenie wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbiera się od konsumenta w każdym przypadku, w którym całkowita kwota kredytu przekracza dwukrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4) Dane uzyskane przez instytucję pożyczkową, stanowiące podstawę dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, instytucja pożyczkowa przechowuje przez okres trzech lat od dnia ustania stosunku prawnego uzasadniającego ich pozyskanie.
5) Jeżeli instytucja pożyczkowa udzieliła konsumentowi kredytu konsumenckiego z naruszeniem pkt 1 i 2 powyżej lub gdy z treści oświadczenia konsumenta i uzyskanych przez instytucję pożyczkową informacji wynikało, że na dzień zawarcia umowy kredytu konsumenckiego konsument miał zaległości w spłacie innego zobowiązania pieniężnego wynoszące powyżej 6 miesięcy, a kredyt konsumencki nie był przeznaczony na spłatę tej zaległości, to:
a. zbycie wierzytelności z tej umowy w drodze przelewu lub w inny sposób jest nieważne;
b. dochodzenie wierzytelności jest dopuszczalne dopiero po dniu całkowitej spłaty wcześniejszego zobowiązania, jego wygaśnięcia lub po prawomocnym stwierdzeniu przez sąd nieistnienia tego zobowiązania – przy czym zakaz zbywania wierzytelności i jej dochodzenia nie wstrzymuje biegu przedawnienia, a za okres zakazu zbywania wierzytelności i jej dochodzenia nie można doliczać odsetek lub pozaodsetkowych kosztów kredytu, a także innych opłat związanych z tą wierzytelnością.

Ponadto, rozszerzono katalog informacji zawieranych w rejestrach instytucji pożyczkowych o NIP oraz wzmiankę o wykreślaniu z rejestru.

Dodatkowo, ww. ustawa wprowadza następujące sankcje karne:
1. Kto, będąc odpowiedzialnym w instytucji pożyczkowej za przekazywanie informacji Komisji Nadzoru Finansowego, podaje informacje niezgodne ze stanem faktycznym albo w inny sposób wprowadza w błąd ten organ podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie do 500 000 zł albo karze pozbawienia wolności do roku, albo obu tym karom łącznie.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 20 maja 2023 roku
ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. 2023 r. poz. 852)

Ww. ustawa wprowadza następujące zmiany:
1. dodaje się nowe następujące definicje: kartel, tajny kartel, program łagodzenia kar, oświadczenie w ramach programu łagodzenia kar, oświadczenie w ramach wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub wniosku o jej obniżenie, propozycja ugodowa, organ wnioskujący,
2. W przypadku gdy środki wymierzone Przez Prezesa Urzędu tj. decyzja w przedmiocie nakazania zaniechania stosowania praktyki lub usunięcia jej skutków mogłyby okazać się nieskuteczne albo skuteczne, lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy, Prezes Urzędu może w decyzji nakazać stosowania środków polegających m.in na:
a. podziale przedsiębiorcy,
b. zbyciu całości albo części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
c. zbyciu udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,
d. powierzeniu wykonywania określonej działalności gospodarczej, w tym wykonywania tej działalności na różnych szczeblach obrotu, poszczególnym podmiotom w ramach grypy kapitałowej lub odrębnym jednostkom organizacyjny, w ramach struktury przedsiębiorcy.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 22 maja 2023 roku
ustawa o fundacji rodzinnej

(Dz. U. z 2023 r. poz. 326)

Ustawa reguluje funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta, w szczególności:
1. Fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.
2. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców tylko w zakresie:
a. zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia,
b. najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie,
c. przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach,
d. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,
e. udzielania pożyczek: 1) spółkom kapitałowym, w których fundacja posiada udziały albo akcje, 2) spółkom osobowym, w których fundacji rodzinna uczestniczy jako wspólnik, 3) beneficjentom,
f. obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu wykonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej,
g. produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowy, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu,
h. gospodarki leśnej.
4. Fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem, w tym z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.
5. Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.
6. Fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.
7. Fundator ustala statut. Statut sporządza się w formie aktu notarialnego.

ZMIENIA SIĘ w dniu 22 maja 2023 roku
ustawa o podatku od spadków i darowizn

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 tj.)

Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu czynności, które nie podlegają opodatkowaniu o nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem świadczeń określonych w ustawie o fundacji rodzinnej oraz stanowiących mienie otrzymane w związku rozwiązaniem fundacji rodzinnej albo fundacji rodzinnej w organizacji.

ZMIENIA SIĘ w dniu 22 maja 2023 roku
ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1125 tj.)

Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu pobieranych opłat w kwocie 200 zł od pozwy w sprawie o 1) uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej; 2) stwierdzenia nieważności uchwały organu fundacji rodzinnej.

Opłata od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru wynosi 500 zł. Ponadto, pobiera się opłatę stałą w kwocie 250 zł od wniosku o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych.

ZMIENIA SIĘ w dniu 22 maja 2023 roku
ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 tj.)

Rozszerzono katalogi instytucji obowiązanych w przypadku trustu:
1. założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326),
2. powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
3. nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
4. beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
5. inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem.
6. inną osobę fizyczną o uprawnieniach posiadającą uprawnienia lub obowiązkach równoważnych do określonych wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret od pierwszego do piątego pierwszym-piątym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.