Newsletter prawny

Newsletter prawny 03.03.2023 r. – 09.03.2023 r.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 3 marca 2023 roku

W dniu 03 marca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 298).

Dotychczas, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. poz. 1124) „Korzystając z rejestru, zobowiązany używa swojego konta na portalu podatkowym.”.

Na mocy Rozporządzenia, które weszło w życie w dniu 03 marca 2023 roku, § 5 otrzymał następujące brzmienie:

„§ 5. Korzystając z rejestru, zobowiązany oraz podmiot zainteresowany używają swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym.”. 

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 4 marca 2023 roku

W dniu 04 marca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 312).

  1. Pierwsza zmiana polega na poszerzeniu katalogu realizowanych przedmiotów na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV-VIII o język łaciński. Zmienia się również brzmienie części dot. przedmiotu technika.

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w brzmieniu nadanym przedmiotowym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2023/2024.

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie przedmiotu technika, w brzmieniu nadanym przedmiotowym rozporządzeniem, stosuje się w roku szkolnym:

1) 2023/2024 w stosunku do uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej;

2) 2024/2025 w stosunku do uczniów klasy VI szkoły podstawowej.

  1. Kolejna zmiana dot. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Zmienia się katalog przedmiotów nauczania. Następuje uchylenie części zatytułowanej „Podstawy przedsiębiorczości” oraz dodanie części zatytułowanej „Biznes i zarządzanie”.

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2023/2024
w klasie I branżowej szkoły I stopnia, w której kształcenie rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r. lub z dniem 1 lutego 2024 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

  1. W załączniku nr 6, stanowiącym podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej uchyla się część zatytułowaną „Podstawy przedsiębiorczości”.

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 w semestrze I klasy I szkoły policealnej, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r. lub z dniem 1 lutego 2024 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w semestrze I klasy I szkoły policealnej przed dniem 1 września 2023 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.