Alert prawny Newsletter prawny

Newsletter prawny 03.02.2023 r. – 09.02.2023 r.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 03 lutego 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 30 stycznia 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 226)

Rozszerzony został katalog kar, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwo energetyczne w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Wprowadzone kary to:

  • 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”- za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek lub reklamację odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń;
  • 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub terminu na laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 03 lutego 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych z dnia 9 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 149)

Rozporządzenie określa m.in. wysokość, warunki i tryb przyznawania dodatków: specjalnego, służbowego, motywacyjnego, kompensacyjnego, za długoletnią służbę wojskową, a także zasady ich podwyższania i obniżania.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 03 lutego 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 218)

Rozporządzenia określa m.in. szczegółowy tryb powoływania oraz sposób działania komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej, szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie eksperymentu medycznego, wysokość wynagrodzenia dla członków Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

ZMIENIAJĄ SIĘ 07 lutego 2023 roku

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24, 218, 1700 i 2185)

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24, 218, 1700 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

  • 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy albo osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą może przeprowadzać kontrolę trzeźwości tych osób oraz kontrolę na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

  1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 221c–221f ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) oraz przepisy wydane na podstawie art. 221g tej ustawy.
  2. W przypadku braku odrębnych przepisów do kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu u osób pozostających w stosunku służby przepisy, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.”;
  • w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników.”

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 09 lutego 2023 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej państwowego gospodarstwa wodnego Wody Polskie z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 175)

Zmienia się sposób wynagradzania pracowników Wód Polskich – dodatkowe roczne wynagrodzenie planuje się w wynagrodzeniach osobowych, bez konieczności przewidywania ich w układzie zbiorowym pracy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.