Newsletter prawny

Newsletter prawny 27.01.2023r. – 02.02.2023r.

W dniu 27 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557)

Ustawa wprowadza między innymi następujące zmiany w ustawie Prawo budowlane:

 1. zmienia się definicja pojęcia dokumentacji budowy – art. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów;”,
 2. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii właściwa izba samorządu zawodowego może odstąpić od wymogów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej,
 3. zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonać można także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo,
 4. zgłoszenia rozbiórki budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości dokonać można także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo,
 5. wniosek o zmianę pozwolenia na budowę złożyć można także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo,
 6. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego można złożyć także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo,
 7. zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo,
 8. zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz wniosek o pozwolenie na użytkowanie można złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo,
 9. dodano rozdział 5a dotyczący prowadzenia dziennika budowy,
 10. dodano rozdział 5d dotyczący książki obiektu budowlanego,
 11. dodano rozdział 7a dotyczący Portalu e-Budownictwo.

 …………………………………………..

W dniu 27 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz.U. z 2022 r. poz. 2185)

Ustawa wprowadza między innymi następujące zmiany w ustawie Prawo wodne:

 1. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Strony postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia charakteru wód, inne niż wnioskodawca oraz Wody Polskie, oraz adresy do doręczeń ustala się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków”
 2. dodaje się art. 397a dotyczący formy składania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4, oraz o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także zgłoszenia wodnoprawnego.

Ustawa wprowadza również między innymi następującą zmianę w Ustawie o ochronie przyrody:

 1. wniosek na zezwolenie na zbiór roślin, chwytanie zwierząt, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań złożyć można w postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 …………………………………………..

W dniu 28 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2745)

Ustawa wprowadza między innymi zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 1. Zmiana polega na dodaniu w art. 52 jb ust. 5a, który wskazuje jakich kosztów podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. nie może brać pod uwagę przy odliczaniu od podstawy obliczenia podatku kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 1. Zmiany polegają na dodaniu w art. 38eb ust. 5a, który wskazuje jakich kosztów podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych nie może brać od uwagę przy odliczaniu od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację

 …………………………………………..

W dniu 01 lutego 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. 
(dz.u. z 2022 r. poz. 2140)

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w Kodeksie pracy. Zmiany te polegają m.in. na:

 1. Zmianie treści przepisu art. 1823 1 pkt 2, zgodnie z którym pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.
 2. Zmianie treści przepisu art. 183 dotyczącego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, przysługującego pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza

Podkreślić należy, że Kancelaria dostosowuje przedsiębiorców, których obsługuje do zachodzących zmian w prawie pracy poprzez bieżącą aktualizację dokumentów, procedur oraz realizację szkoleń
z zakresu prawa pracy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.