Inne

Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny środowiskowej planowanego przedsięwzięcia

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obligatoryjne dla dwóch rodzajów planowanych przedsięwzięć, tzn. przedsięwzięć:
► mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
► mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w tej sytuacji jednak musi być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

Szczegółowy opis przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

O tym, czy przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest obligatoryjne, decyduje organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej. Następuję to, po uprzednim zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowej inspekcji sanitarnej. Organy bowiem wydają opinię po pierwsze co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a po drugie co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polega m.in. na:
• weryfikacji przedłożonego przez Inwestora raportu środowiskowego;
• uzyskanie opinii i uzgodnień od organów;
• zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w danym postępowaniu.

Przedmiotem  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest przede wszystkim analiza bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi, wpływu na środowisko naturalne, dobra materialne, krajobraz dostępność do złóż kopalin, możliwość sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zdjęcie pochodzi z unsplash.com

Organ prowadzący postępowanie dotyczące dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma obowiązek podać do publicznej wiadomości takie informacje jak:

  • o wszczęciu danego postępowania,
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • o decyzji jaka ma być wydana w ramach tego postępowania
  • o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, włącznie z podaniem informacji o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Zapewnienie udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu powinno nastąpić co najmniej na kilka sposobów. Przede wszystkim poprzez umieszczenie informacji o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz poprzez inne lokalnie przyjęte sposoby informowania mieszkańców o toczącym się postępowaniu.

Umieszczenie obwieszczeń, ma na celu to, żeby każdy zainteresowany, który uważa się za stronę postępowania, powinien dowiedzieć się nie tylko o toczącym się postępowaniu, ale również mógł wziąć czynny w nim udział. Obowiązkiem zatem każdego organu jest wybranie takiego sposobu informowania i ogłaszania o podjętych czynnościach, który zapewni jego skuteczność.

Niezbędnym warunkiem poprawności postępowania dot. oceny oddziaływania przedsięwzięcia  jest także prawidłowe przeprowadzenie całej procedury postępowania z udziałem społeczeństwa.

Pominięcie lub ograniczenie informowania społeczeństwa o toczącym się postępowaniu powoduje wadliwość przeprowadzonego postępowania, a w konsekwencji wadliwość decyzji środowiskowej.

Autorzy:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.