Prawo pracy

Forma oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę a rozpoczęcie biegu do złożenia odwołania

Wielokrotnie, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika pojawiają się wątpliwości, czy aby oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę było skuteczne, konieczne jest zachowanie formy pisemnej. Wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez pracownika albo pracodawcę. Wola osoby dokonującej wspomnianej czynności może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY O PRACĘ

Zgodnie z treścią przepisu art. 30 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy: Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Wskazany powyżej przepis nie przewiduje sankcji nieważności w przypadku dokonania wypowiedzenia w innej formie niż pisemna. Oznacza, to że nie będzie nieważne złożenie wspomnianego powyżej oświadczenia w inny sposób. Zatem, oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę może zostać wyrażone poprzez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc w także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości o której mowa w wspomnianym art. 30 § 3 ustawy Kodeks Pracy. Oświadczenie, które zostało wyrażone np. w formie ustnej w trakcie rozmowy lub podczas konwersacji telefonicznej nie spowoduje z góry nieważności takiej czynności (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 maja 2016 roku, sygn. akt: II UK 280/15).

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY O PRACĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Ponieważ oświadczenie powinno zostać złożone w sposób dorozumiały, poprawne będzie również złożenie oświadczenia, jak już wyżej wskazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Należy mieć jednak na uwadze, że na gruncie judykatury pojawił się problem z kwestią doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę za pośrednictwem faksu. Co prawda sąd uznał, że czynność ta powoduje rozpoczęcie biegu terminu do złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, jednak mimo wszystko, takie oświadczenie uznał za złożone z naruszeniem przepisu art. 30 § 3 ustawy Kodeks pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2002 roku, sygn. akt: I PKN 688/01).

ROZPOCZĘCIE BIEGU TERMINU DO ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

W sprawie terminu złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, nie budzi wątpliwości, że w przypadku oświadczenia  o wypowiedzeniu z zachowaniem formy pisemnej, termin na wniesienie odwołania biegnie od dnia skutecznego doręczenia. Wątpliwości może jednak budzić rozpoczęcie biegu tego terminu w przypadku doręczenia oświadczenia w formie elektronicznej. W takiej sytuacji wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg z chwilą dojścia do wiadomości drugiej strony w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać tj. w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorczy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2003 roku, sygn. akt: V CZ 127/03).

Pracodawcy powinni mieć jednak na uwadze, że dokonywane przez nich doręczenie elektroniczne może spotkać się z mniejszym uznaniem, niż doręczenie elektroniczne dokonane przez pracownika. Jest tak, gdyż pracodawca zawsze będzie postrzegany jako podmiot profesjonalny, który powinien składać oświadczenia woli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Autorzy:

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Zainteresowania naukowe skupia głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego oraz prawa gospodarczego.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.