Prawo spółek

Zmiana adresu spółki

Na samym wstępie należy odróżnić zmianę siedziby spółki od adresu spółki. Siedzibą spółki jest bowiem dana miejscowość, natomiast adresem spółki jest uściślenie siedziby, poprzez wskazanie w rejestrze przedsiębiorców ulicy, numeru budynku, a w niektórych przypadkach lokalu. Siedzibę spółki określa się w umowie czy też statucie spółki, jednakże adres co do zasady ustala organ uprawniony do reprezentacji spółki (najczęściej jest to zarząd).

Sposoby na zgłoszenie zmiany adresu do rejestru

Obecnie, z uwagi na zmianę przepisów, każdą zmianę danych trzeba zgłosić elektronicznie przez:

  1. Portal S24
  2. Portal Rejestrów Sądowych (PRS)

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że z Portalu S24 można skorzystać wyłącznie, jeśli spółka została założona za pośrednictwem tego portalu oraz nie wprowadzono uprzednio jakiejkolwiek zmiany
w formie papierowej lub za pośrednictwem portalu PRS. W innym przypadku jesteśmy zmuszeni skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Powiadomienie urzędu skarbowego o zmianach

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do KRS, należy przedmiotową zmianę zgłosić urzędowi skarbowemu, gdy zmienią się dane uzupełniające. Wówczas należy wypełnić formularz NIP-8.

Podsumowanie

Warto zwrócić uwagę, że zmiana adresu spółki w rejestrze przedsiębiorców ma charakter deklaratoryjny, innymi słowy mówiąc stanowi wyłącznie potwierdzenie dokonanej zmiany, która weszła w życie z momentem podjęcia stosownej uchwały (lub innego terminu wskazanego w uchwale)  organu uprawnionego do reprezentacji spółki. Tym niemniej, zgłoszenie zmiany w KRS jest niezwykle istotne z punktu pewności obrotu gospodarczego, w szczególności w relacjach z kontrahentami oraz kwestii doręczeń pism procesowych i rozpoczęcia biegu terminów.

W przypadku jakichkolwiek problemów z kwestią adresu spółki, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Autorzy:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.