Działalność gospodarcza Inne

Jakie prawa ma klient, gdy poczta nie wykona usługi należycie?

Zdarza się, że przesyłki – te małe i te trochę większe, giną w drodze do adresata. Co więc można na to poradzić? Jakie prawa ma klient, gdy poczta nie wykona usługi? Czy jest jakiś sposób aby uzyskać zadośćuczynienie? Odpowiedzi na te i inne pytania postaramy się państwu przybliżyć w niniejszym artykule.

Usługi pocztowe – podstawa prawna

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Usługi pocztowe świadczone są w ramach zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym. W momencie przyjęcia przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. prawem pocztowym (dalej jako: „prawo pocztowe”) operator pocztowy, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej każdemu klientowi przysługuje szereg uprawnień, z odszkodowaniem lub zwrotem opłat włącznie. Wyjątek stanowią sytuację, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło m.in. wskutek siły wyższej; z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora pocztowego lub z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów. Niemniej jednak w takich sytuacjach to na operatorze pocztowym ciąży obowiązek udowodnienia powyższych okoliczności.

W tym miejscu dodatkowo należy podnieść, że przyjęcie przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń powoduje, że roszczenie o nienależyte wykonanie usługi pocztowej wygasa. Chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dały się z zewnątrz zauważyć. Wówczas na zgłoszenie mamy 7 dni od przyjęcia przesyłki. Należy przy tym udowodnić, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego a jej doręczeniem adresatowi.

Odszkodowanie

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej przysługuje odszkodowanie:

 • za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;
 • za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;
 • za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;
 • za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;
 • za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy (nie wyższe niż zadeklarowana wartość przesyłki);
 • za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono (nie wyższe niż zadeklarowana wartość przesyłki).

Z kolei za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej która nie jest usługą powszechną przysługuje odszkodowanie:

 • za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,
 • za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,
 • za utratę przesyłki z korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,
 • za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności opłaty za usługę

– chyba że postanowienia regulaminu świadczenia usługi pocztowej w zakresie wysokości odszkodowania są korzystniejsze.

Z tytułu nienależytego wykonania usługi powszechnej odszkodowanie przysługuje również za doręczenie przesyłki listowej rejestrowanej najszybszej kategorii w terminie późniejszym niż w 4 dniu po dniu nadania. Kwota odszkodowania to różnica między opłatą za przesyłkę listową najszybszej kategorii danego przedziału wagowego, a opłatą za taką przesyłkę, która nie jest przesyłką najszybszej kategorii.

Zgodnie z ustawą w przypadku niewykonania usługi pocztowej operator pocztowy zwraca w całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od należnego odszkodowania. Co ważne, niewykonaniem usługi powszechnej w zakresie przesyłki rejestrowanej jest w szczególności doręczenie tej przesyłki lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia po upływie 14 dni od dnia jej nadania.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym jest usługa powszechna. Zgodnie z art. 3 pkt 30 prawa pocztowego, są to usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych. Co istotne, do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się przesyłek kurierskich.

Wskazano ponadto, że w przypadku niedoręczenia adresatowi przez Pocztę Polską kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazów pocztowych na tereny wiejskie, przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotności opłaty pobranej za jego nadanie.

Reklamacja

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

 • nadawcy;
 • adresatowi – w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi.

Nadawca albo adresat mogą zgłosić reklamację w każdej placówce pocztowej operatora pocztowego, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej.

Podstawa prawnaUstawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

Autorzy:

Aleksandra Tąkiel

Aleksandra Tąkiel

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
Mec. Aleksandra Tąkiel specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, procesowym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności.