Prawo spółek

Likwidacja spółki z o.o. a podział majątku między wspólników

Zgodnie z treścią art. 286 Kodeksu spółek handlowych, podział majątku między wspólników pozostałego po zaspokojeniu roszczeń lub zabezpieczenia wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu i wezwaniu wierzycieli. Ponadto w modelowym ujęciu, podział majątku między wspólników następuje w stosunku do ich udziałów. Tym niemniej zwrócić uwagę należy, że ustawodawca przewidział w art. 286 § 3 ksh dowolność wspólników w kształtowaniu zasad podziału majątku.

Norma art. 286 ksh swoją treścią prezentuje kilka istotnych kwestii. Zwrócić uwagę należy na możliwość dokonania podziału majątku. Poza ustaleniem kwoty należnej do podziału, w pierwszej kolejności musi być zrealizowane kilka przesłanek. Kodeks spółek handlowych w zakresie podziału majątku, przed wspólnikami wyróżnia wierzycieli – stoi na ich ochronie. Wskazać bowiem należy, że przed podziałem majątku, wspólnicy mają ustawowy obowiązek spłacić wierzytelności lub zabezpieczyć roszczenia. Dopiero po dokonaniu tych czynności, wspólnicy mogą podzielić majątek.

Kodeksowym rozwiązaniem podziału pozostałego majątku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, następuje w stosunku do wysokości posiadanego przez danego wspólnika udziału. Jednakże, w przypadku, gdy umowa spółki przewiduje inny sposób podziału, wówczas umowne przepisy są wiążące wobec wspólników spółki, bowiem art. 286 § 2 ksh ma charakter przepisu dyspozytywnego.

Do katalogu zasad podziału majątku między wspólników w przypadku likwidacji, wskazać należy kilka kategorii umożliwiających zmianę wysokości podziału majątku między wspólnikami, mi. in.

  1. przyznanie przywilejów udziałowych lub
  2. ustalenie innych zasad podziału majątku polikwidacyjnego niestanowiących przywileju udziałowego lub osobistego bądź
  3. przeznaczenie majątku polikwidacyjnego na inny cel niż wypłata wspólnikom.

Wskazać należy, że wspólnicy mają dość dużą swobodę i możliwości kreowania ewentualnych zasad podziału majątku między wspólników. Powyższe warto mieć na uwadze przy zawieraniu umowy spółki, aby ustalić już pewne przywileje przed faktycznym rozpoczęciem działalności przez spółkę.

W przypadku chęci określenia innych zasad podziału majątku między wspólników – odmiennego od kodeksowego podziału zależnego od posiadanych udziałów – zapraszamy do kontaktu. 

Autorzy:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.