Nieruchomości

Pojęcie „względów technicznych” w odniesieniu do nieruchomości

„Względy techniczne” odnoszą się do złego, nieodpowiadającego prowadzonej działalności gospodarczej, stanu technicznego danego przedmiotu opodatkowania. Nadto „względy techniczne” stanowią negatywną przesłankę uznania nieruchomości za związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże, to pojęcie nie zostało zdefiniowane w polskim prawie, wobec czego termin ten należy interpretować, stosując wykładnię językową oraz orzecznictwo.

Określenie „względów technicznych” było wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych. W wyrokach podnoszono, że aby nieruchomość mogła być wyłączona z opodatkowania stawką przewidzianą dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą istnieć pewne techniczne przeszkody powodujące gospodarczą nieprzydatność nieruchomości. Wskazywano, iż muszą mieć one charakter obiektywny, niezależny od woli przedsiębiorcy. Nieruchomość ma być nie tylko faktycznie wykorzystywana do prowadzenia działalności, ale jednocześnie ma nie istnieć realna możliwość prowadzenia tam działalności gospodarczej. Nadto, nie wystarczy, aby nieruchomość była w złym stanie technicznym, ale aby stan ten miał charakter trwały oraz aby wady uniemożliwiały korzystanie z nich przez przedsiębiorcę, zgodnie z celem działalności. Okoliczności, które nie pozwalają na gospodarcze eksploatowanie nieruchomości, muszą istnieć w danym roku podatkowym oraz muszą mieć charakter trwały. Tym samym należy stwierdzić, że przejściowe niewykorzystywanie przez przedsiębiorcę nieruchomości lub jej części, wynikające z jego woli lub decyzji podejmowanych ramach prowadzenia działalności gospodarczej, nie daje podstaw do zastosowania innych stawek podatku niż przewidziane dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że względy techniczne, które wyłączają obiekty kategorii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczą konkretnej nieruchomości pod kątem możliwości jej wykorzystania w konkretnej działalności gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika. Zatem, bez znaczenia jest możliwość wykorzystania danej nieruchomości na inne cele, skoro podatnik takiej działalności nie prowadzi.

Natomiast, jeśli chodzi o rozumienie względów technicznych w kontekście gruntów, Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko, zgodnie z którym można byłoby mówić o sytuacji, gdy np. gruntu byłby skażony chemicznie, radioaktywnie czy też bakteriologicznie. W orzecznictwie stwierdzono, że przez względy techniczne w odniesieniu do gruntów należy rozumieć specyficzne warunki geologiczne, uniemożliwiające ich wykorzystanie do prowadzenia działalności gospodarczej do czasu przeprowadzenia kosztownych prac ziemnych oraz nieprzydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej, których ze względu na ich stan trudno się pozbyć (np. zniszczone przez klęski żywiołowe).

Podsumowując, należy pamiętać, iż przesłanka „względów technicznych” ma charakter wyjątku, wobec czego, winna być interpretowana ściśle a nie rozszerzająco.  Względy techniczne muszą mieć charakter obiektywny, niezależny od woli przedsiębiorcy.  Nadto, pojęciem „względy techniczne” nie są objęte okoliczności lub zdarzenia faktyczne i prawne prowadzące do niewykorzystania nieruchomości, a będące skutkiem świadomego, zamierzonego działania przedsiębiorcy, który z innych względów niż techniczne zaprzestał czasowo lub trwale użytkowania w celach gospodarczych danej nieruchomości nadal będącej w jego posiadaniu.

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.