Działalność gospodarcza Prawo podatkowe

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Ministerstwo Finansów przyjęło kolejne rozwiązania w ramach pakietu SLIM VAT 2 w związku z uchwałą projektu nowelizacji ustawy o VAT i ustawy Prawo bankowe. Wprowadzane zmiany mają na celu uproszczenie procedury rozliczania podatku VAT.

Pakiet SLIM 2

 

Jak informuje Ministerstwo Finansów procedowane zmiany podzielono na 5 obszarów:

 • prostsze fakturowanie,
 • przyjazne odliczanie VAT,
 • VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa,
 • VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami,
 • poprawa płynności w MPP i ulga złe długi.

Najważniejsze rozwiązania dotyczą w szczególności:

 • neutralności VAT w transakcjach międzynarodowych;
 • umożliwienia rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania;
 • ułatwienia odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd;
 • umożliwienia odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;
 • dopuszczenia (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
 • uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
 • umożliwienia wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
 • umożliwienia przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Termin wejścia w życie

Większość zaprezentowanych rozwiązań ma wejść w życie 1 października 2021 r., pozostałe zaś od 1 stycznia 2022 r.

 

Opłata reprograficzna

W art. 57 projektu ustawy znajdują się zmiany wprowadzane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z głównych źródeł finansowania uprawnień wynikających z projektowanej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego mają być środki z podniesionej opłaty reprograficznej. Opłata stanowi rodzaj rekompensaty za uszczerbek doznawany przez twórców i wydawców w wyniku powielania utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku.

Opłata nie jest jednak nowością – obowiązuję w aktualnym stanie prawnym. Jednakże, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, jej regulacja jest nieprawidłowa. W większości krajów UE opłatą objęte są nowoczesne urządzenia takie jak komputery, tablety, smartfony oraz nośniki pamięci, a od 25 do 50% wpływów przeznaczane jest na dedykowane fundusze wspierające artystów. W Polsce katalog urządzeń które podlegają opłacie jest nieaktualny. Ustawodawca zadecydował zatem o rozszerzeniu i unowocześnieniu katalogu, tak aby odpowiadał obecnie występującym na rynku urządzeniom.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 20 opłacie reprograficznej ma podlegać wprowadzanie na rynek krajowy:

 • urządzeń elektronicznych umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką, w całości lub w części, w ramach własnego użytku osobistego, utworów o charakterze dźwiękowym, audiowizualnym, wyrażonych słowem, znakami graficznymi, fotograficznych lub plastycznych oraz przedmiotów praw pokrewnych;
 • czystych nośników umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką, w całości lub w części, w ramach własnego użytku osobistego, utworów i przedmiotów praw pokrewnych przy użyciu urządzeń, o których mowa w pkt 1;
 • urządzeń elektronicznych umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie przy użyciu techniki fotograficznej lub innego procesu przynoszącego podobny skutek, w całości lub w części, w ramach własnego użytku osobistego, utworów wyrażonych słowem, znakami graficznymi, fotograficznych i plastycznych oraz urządzeń wielofunkcyjnych mających przynajmniej dwie spośród funkcji kopiowania, skanowania lub drukowania, z wyłączeniem urządzeń wskazanych w pkt 1;
 • czystych nośników umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką, w całości lub w części, w ramach własnego użytku osobistego, utworów o których mowa w pkt 3, z wyłączeniem nośników o których mowa w pkt 2.

Samo pojęcie wprowadzanie na rynek krajowy jest zdefiniowane w ustępie 2 tego artykułu i rozumie się przez nie:

 • pierwszą sprzedaż dokonaną:
  1. na terytorium RP,
  2. z terytorium państwa członkowskiego na terytorium RP w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • pierwsze przekazanie albo pierwsze przyjęcie w użytkowanie dokonane na terytorium RP.

Opłata ma mieć wysokość od 1 do 4 procent kwoty brutto należnej z tytułu pierwszej sprzedaży towaru, albo wartości rynkowej towaru, z dnia pierwszego przekazania albo pierwszego przyjęcia w użytkowanie dokonanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog podmiotów, na których ciąży obowiązek zapłaty opłaty został określony w art. 20a ustawy. Zgodnie z nim obowiązek zapłaty dotyczy między innymi producentów, importerów, podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz podmiotów dokonujących sprzedaży wysyłkowej z terytorium państwa członkowskiego na terytorium RP na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Opłata ma stanowić podstawowe źródło finansowania systemu wsparcia dla artystów.

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Magdalena Wietrak-Smura

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.