Windykacja

Termin końcowy do przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Wierzyciel dysponując tytułem wykonawczym wydanym przeciwko Dłużnikowi, celem wyegzekwowania przysługujących mu wierzytelności może wszcząć przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne przed właściwym miejscowo Komornikiem Sądowym.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Wierzyciel posiadając tytuł wykonawczy może wystąpić do Komornika Sądowego mającego siedzibę w obszarze apelacji właściwej dla miejsca zamieszkania Dłużnika, z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja może być prowadzona m.in. z wierzytelności pieniężnych, wynagrodzenia za pracę, środków zgromadzonych na rachunku bankowym Dłużnika lub świadczeń emerytalno-rentowych.

Ponadto, w toku postępowania egzekucyjnego, jeżeli Wierzyciel nie posiada wiedzy, czy Dłużnik jest właścicielem nieruchomości, Komornik informuje go o tym. Po powzięciu wiadomości, że Dłużnik jest właścicielem określonych nieruchomości, jeżeli nic nie stoi temu na przeszkodzie, może podjąć działania zmierzające do zaspokojenia  przysługujących mu wierzytelności z tych nieruchomości. Zatem, Wierzyciel może złożyć do Komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości lub złożyć wniosek o przyłączenie się do toczącego się już postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

KOMORNIK WŁAŚCIWY DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI

Nie zawsze Komornik, przed którym zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne jest uprawniony do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Zgodnie z treścią przepisu art. 921 § 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego: Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Zatem, właściwym do prowadzenia egzekucji z nieruchomości jest Komornik, który działa przy Sądzie, który jest właściwy dla miejsca, w którym nieruchomość jest usytuowana.

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że może mieć miejsce sytuacja, w której postępowanie egzekucyjne toczy się przed Komornikiem właściwym dla miejsca zamieszkania Dłużnika, i jest ono skuteczne np. z jego wynagrodzenia za pracę. W międzyczasie okazuje się, że Dłużnik posiada nieruchomość na terenie innego województwa. W zaistniałej sytuacji pojawi się zbieg egzekucji tj. egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz egzekucji z nieruchomości. Oznacza to, że Wierzyciel celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości będzie zobowiązany do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o wydanie dalszego tytułu wykonawczego. Po otrzymaniu owego tytułu egzekucja z nieruchomości będzie mogła zostać skutecznie wszczęta.

TERMIN KOŃCZOWY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI

Wierzyciel może przyłączyć się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości do momentu, kiedy owa nieruchomość stanowi własność Dłużnika. Zgodnie z treścią przepisu art. 999 ustawy Kodeks postępowania cywilnego: Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę (…)” Wskazana treść przepisu stanowi, że do momentu, kiedy postanowienie o przysądzeniu własności nie jest prawomocne, Wierzyciel jest uprawniony złożyć do właściwego Komornika wniosek o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Z NIERUCHOMOŚCI A KORONAWIRUS

Mając na uwadze obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 roku do odwołania, ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła istotne ograniczenia dotyczące licytacji nieruchomości, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

Zgodnie z treścią art. 2 § 5 ww. ustawy: Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Wobec powyższego, prowadzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w okresie pandemii stanowi rażące naruszenie przepisów prawa, a co za tym idzie, będzie stanowiło skuteczną podstawę zaskarżenia przez Dłużnika.

Autorzy:

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.