Windykacja

Umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości a sądowy obowiązek naprawienia szkody

POSTANOWIENIE O USTALENIU PLANU SPŁATY

Sąd na wniosek upadłego lub wierzyciela wydaje postanowienie o otwarciu postępowania upadłościowego. Ogłoszenie o wydaniu wyżej wskazanego postanowienia zostaje opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele od dnia publikacji ogłoszenia mają trzydzieści dni na zgłoszenie przysługujących im wierzytelności. Wierzyciele z własnej inicjatywy zobowiązani są do przeglądania ogłoszeń zamieszczonych w rejestrze.

Syndyk po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności oraz po przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład upadłości ustala, czy zostały spełnione przesłanki do ustalenia planu spłaty. W przypadku uznania, że owe przesłanki zostały spełnione, składa on do sądu projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem. Sąd po otrzymaniu projektu planu spłaty może ustalić plan spłaty wierzycieli, umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty.

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie instytucji stwierdzenia wykonania planu spłaty, wobec czego, w dalszej jego części zostanie poruszona wyłącznie kwestia wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty.

Sąd w postanowieniu w przedmiocie ustalenia planu spłaty: wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty; dokonuje podziału funduszu masy upadłości pomiędzy wierzycieli, o ile w postępowaniu zostały zgromadzone fundusze masy upadłości; określa w jakim okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest zobowiązany spłacać zobowiązania, które zostały uznane na liście wierzytelności w toku postępowania upadłościowego; wskazuje jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty każdorazowo zostaje obwieszczone w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

POSTANOWIENIE O STWIERDZENIU WYKONANIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI I UMORZENIU ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO POWSTAŁYCH PRZED DNIEM OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i nie wykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Zobowiązania powstałe po dacie ogłoszenia upadłości, zaciągnięte przez upadłego lub syndyka nie zostają umorzone. Wierzyciele mogą dochodzić zaspokojenia tych wierzytelności na zasadach ogólnych.

 

ORZECZENIE WOBEC WIERZYCIELA OBOWIĄZU NAPRAWIENIA SZKODY W WYROKU KARNYM

Niezależnie od powyższego, prawo upadłościowe przewiduje katalog zamknięty zobowiązań, które obligatoryjnie nie podlegają umorzeniu, pomimo wydania oraz uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i nie wykonanych w wyniku wykonania planu spłaty.

Do jednych z nich należy zobowiązanie do wykonania obowiązku naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Wierzyciel w przypadku powzięcia wiadomości, że dłużnik dopuścił się przestępstwa lub wykroczenia może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nadto, jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się już postępowanie karne zmierzające do jego skazania, wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody. Powyższy wniosek należy złożyć do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody spowoduje, że przysługujące wierzytelności przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika staną się nieumarzalne.

 

PODSUMOWANIE

Orzeczenie sądu cywilnego nie daje wierzycielowi gwarancji zaspokojenia przysługujących mu roszczeń w przyszłości. W przypadku zaistnienia przesłanki do ogłoszenia upadłości dłużnika, wierzyciel może stracić uprawnienie do dochodzenia przysługujących mu wierzytelności.

Jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie karne, a wierzyciel w odpowiednim terminie złoży wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, sąd ma obowiązek uwzględnienia w wyroku skazującym tego wniosku.

Autorzy:

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.

Autorzy: