Nieruchomości

Legalizacja samowoli budowlanej po nowelizacji ustawy prawo budowlane

Samowolą budowlaną jest między innymi budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, albo bez zgłoszenia prac budowlanych.

W celu zalegalizowania samowoli budowlanej, muszą być spełnione łącznie dwa podstawowe warunki, o których mowa w art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego, tj. zgodność z przepisami o:
• planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
• przepisami techniczno-budowlanymi, w zakresie umożliwiającym doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem.

Należy pamiętać, iż w przypadku spełnienia wymagań związanych z legalizacją samowoli budowlanej, organ nadzoru budowlanego może ustalić w drodze postanowienia wysokość opłaty legalizacyjnej. Sposób obliczenia opłaty legalizacyjnej precyzyjnie określają przepisy Prawa budowlanego. Jeśli samowola dotyczyła obiektu, którego postawienie wymaga pozwolenia na budowę (np. bezprawnie wybudowanego domu jednorodzinnego), opłata legalizacyjna wynosi kwotę 50 tys. zł.

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadzi szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Uproszczeniu ulegnie legalizacja samowoli budowlanej. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami legalizację obiektów wzniesionych bez pozwolenia odbywała się tylko i wyłącznie, gdy były one wzniesione zgodnie z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy. W uproszczonej procedurze organ nie będzie badał zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z dniem 19 września 2020 roku, gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy, zostanie wprowadzona procedura uproszczonej legalizacji dla obiektów, które są użytkowane przez co najmniej 20 lat.

W dokumentacji legalizacyjnej, w przypadku obiektów legalizowanych w ramach uproszczonej procedury, będą musiały znaleźć się:

  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza legalizowanego obiektu
  • ekspertyza techniczna, z której będzie wynikało, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.

Zatem po dniu 19 września 2020 r., dla obiektów legalizowanych w ramach nowej, uproszczonej procedury, nie będzie konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Rola organu nadzoru budowlanego zostanie zminimalizowania do weryfikacji prawidłowości i kompletności przedłożonych dokumentów. Ponadto organ nadzoru budowlanego będzie też określał, czy dany obiekt nielegalnie wybudowany nie był wcześniej przedmiotem postępowania w nadzorze budowlanym.

 Zatem najważniejsze zmiany będą dotyczyć braku wymagania zgodności legalizowanego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz brak konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Z uproszczonej procedury nie będą mogli skorzystać właściciele budynków, wobec których toczą się jakiekolwiek postępowania. Należy pamiętać, iż dotyczy to tylko obiektów, które są użytkowane przez co najmniej 20 lat.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.