Działalność gospodarcza

Kto może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji?

Temat nieuczciwej konkurencji jest dobrze znany wielu podmiotom gospodarczym działającym na rynku. Można wyróżnić szereg praktyk, które w mniejszym lub większym stopniu uznawane są przez przedsiębiorców, jako zachowanie niewłaściwe, niezgodne z przyjętymi zasadami konkurencji branżowej czy tzw. etyką biznesową.

Nieuczciwa konkurencja została zdefiniowana w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1). Ustawa w większości przypadków ma zastosowanie do relacji między przedsiębiorcami, jednak sprawcami czynu nieuczciwej konkurencji mogą być również inne podmioty. Przykładem może być pracownik, który został przeszkolony przez pracodawcę, a w dalszej kolejności zakłada własną firmę w tej samej branży o takim samym lub podobnym profilu. Żeby rozreklamować własne usługi, posługuje się on danymi kontrahentów swojego byłego pracodawcy oraz namawia do zmiany pracy swoich byłych współpracowników. Co więcej, mając dostęp do kluczowych byłego pracodawcy, pomysłów i planów biznesowych, pracownik taki mógłby wprowadzić na rynek bardzo podobny produkt, który oferowała firma byłego pracodawcy. Czyny takie wypełniają znamiona nieuczciwej konkurencji wynikające wprost z ustawy.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

W dobie internetowego marketingu łatwo jest także rozpowszechnić nieprawdziwe informacje na temat firmy podobnej branżowo. Niestety większość informacji dotyczących kontrahentów pozyskujemy ze stron zawierających opinie o danej firmie, które często wystawiane są w formie komentarzy przez zawistnych konkurentów. Niezwykle łatwo wprowadzić w błąd innych i oczernić przedsiębiorcę w Internecie, opisując firmę, jako niegodną polecenia, niewypłacalną lub na skraju bankructwa. Anonimowe komentarze pracowników przeplatane z opiniami klientów potrafią w krótkim czasie zrujnować wszystko, na co do tej pory przedsiębiorca zapracował.  

Wiemy już, iż sprawcami czynów nieuczciwej konkurencji może być pracownik, były pracownik czy inny przedsiębiorca tzw. firma konkurencyjna. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w kilku miejscach wskazuje, na inne podmioty mogące być sprawcami czynów nieuczciwej konkurencji. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji czynem takim jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości, sprawcami mogą być, więc nie tylko przedsiębiorcy czy byli bądź obecni pracownicy, ale również inne osoby trzecie. Szczegółowa klasyfikacja podmiotowa nie wynika wprost z ustawy.

Przedsiębiorca, który dowiedzie, że w stosunku do niego ktoś dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji powinien zapoznać się z art. 18 wyżej wskazanej ustawy. Znajdzie w nim szereg roszczeń, które mu przysługują. Są to m.in: zaniechanie niedozwolonych działań, naprawienie wyrządzonej szkody, uzyskanie odszkodowania. Warto również pamiętać o zabezpieczeniu swoich interesów np. poprzez zawarcie klauzuli zakazu konkurencji w przypadku umów o pracę. Przy umowach zawieranych z innymi przedsiębiorcami warto również zabezpieczyć interesy firmy poprzez stosowne zapisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i danych pozyskanych na skutek zawartej umowy. Jest to niezwykle istotne, bowiem nawet, jeżeli wygramy ewentualny spór w sądzie sprawca w sposób znaczący może zepsuć renomę naszej firmy, a nie ulega wątpliwości, iż odbudowa wizerunku firmy nie należy do najprostszych. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.