Działalność gospodarcza

Przesunięcie terminów składania rocznych sprawozdań odpadowych w BDO

Mocą ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 r. przesunięto terminy do złożenia rocznych sprawozdań związanych z gospodarką odpadami za rok 2019.
Poniżej przedstawiamy wykaz terminów, do których należy wypełnić obowiązki sprawozdawcze za 2019 rok.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań odpadowych w BDO?

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:

  1. wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  2. wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  3. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  4. prowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  5. prowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  6. prowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
  7. prowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzają:

  1. wytwórcy obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
  2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów;
  3. podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Roczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych sporządzają: podmioty zbierające odpady komunalne –  z wyłączeniem podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmiotów zbierających odpady komunalne, przyjmujących odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne.

Roczne sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych sporządzają: podmioty prowadzące PSZOK, z wyjątkiem gmin.

Terminy do złożenia sprawozdań odpadowych za rok 2019 (przesunięte na podstawie specustawy dot. COVID)

31 sierpnia 2020 r.

Jest to termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych.

11 września 2020 r.

Jest to termin do złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.), a także termin do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami przez podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdów oraz prowadzące strzępiarki.

31 października 2020 r.

Jest to termin do złożenia rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) z wyjątkiem prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarki (którzy winni wypełnić ww. obowiązek do 11 września 2020 r.).

Papierowe dokumenty ewidencji odpadów nie muszą być wprowadzone do BDO

Od daty otrzymania decyzji o wpisie do BDO oraz dostępu do indywidualnego konta w Rejestrze, należy generować dokumenty w formie elektronicznej, za pośrednictwem BDO. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tożsamej formie.

W związku z uchyleniem przez specustawę COVID – ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 art. 236a ust. 3 ustawy o odpadach, od 16 maja 2020 r. nie ma obowiązku wprowadzania dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 180 i 180a ustawy o odpadach, naruszenie obowiązków w zakresie ewidencji odpadów bądź obowiązków sprawozdawczych zagrożone jest karą grzywny, warto zatem dołożyć starań, aby nie uchybić terminom określonym przez ustawodawcę.

Żywimy nadzieję, że niniejsza publikacja ułatwi Państwu prawidłowe i terminowe złożenie sprawozdań odpadowych i zamieszczanie informacji w module ewidencyjnym BDO.

Autorzy:

Dominika Grabarczyk

Dominika Grabarczyk

Prawnik

Email: d.grabarczyk@turcza.com.pl

Dominika Grabarczyk specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie handlowym – głównie w prawie spółek oraz w tematyce umów handlowych i zawieranych w nich mechanizmach zabezpieczenia wierzytelności.

Nadzór merytoryczny:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.