Koronawirus

| KORONAWIRUS | Tarcza antykryzysowa – ważne informacje dla przedsiębiorców

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa przygotowana została tzw. tarcza antykryzysowa, która ma zapewnić płynność finansową przedsiębiorców i bezpieczeństwo zatrudnionych tam pracowników.

Ustawa zaprezentowana została w piątek 20 marca. Ponadto w sobotę został upubliczniony projekt zmian do ww. ustawy wskazujący kolejne propozycje, które mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności (projekt został rozesłany do konsultacji). Na dniach posłowie będą głosować nad wersją ostateczną

 

Poniżej przykładowe regulacje, które znalazły się w projekcie:

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2 600 zł brutto.
 • Dofinansowanie będzie przysługiwało okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu i wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 • Przedsiębiorcy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) pod warunkiem, nie zalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 • Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.
 • Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków.

Zniesienie zakazu handlu w niedziele

 • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu zakaz handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni nie obowiązuje w niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Zwolnienie z zakazu nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.

Wstrzymanie opłat abonamentowych RTV oraz za prawa autorskie

 • Od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, pod warunkiem, że opłaty te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego przedsiębiorcy za świadczenie przez niego usług w danym okresie.

Świadczenie pomocy społecznej

 • przyznanie świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobie lub rodzinie, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie: rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz dokumentów lub oświadczenia, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub 3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy.

Dofinansowanie przez starostę

 • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.:
 • Części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (nie dłużej niż na okres 6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności od spadku obrotów:
  • co najmniej 30 proc. – iloczyn liczby pracowników i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 50 proc. – iloczyn liczby pracowników i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 80 proc. – iloczyn liczby pracowników i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • Części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów:
  • co najmniej 30 proc. – 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 50 proc. – 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 80 proc. – 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,

Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane

 • dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Zwolnienia ze składek ZUS

 • na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc. (dostępny projekt nie zawiera jeszcze tej regulacji, ogłoszonej w sobotę przez prezydenta).

Ponadto projekt zawiera również wiele innych zmian mających ułatwić działania w zaistniałej sytuacji, a także mające poprawić płynność finansową, w tym zmiany w przepisach podatkowych.

 

Źródło:https://www.prawo.pl/biznes/projekt-ustawy-wprowadzajacej-tarcze-antykryzysowa,498896.html

Projekt: https://static.pb.pl/atta/3588-projekt-ustawy-o-tarczy-antykryzysowej.pdf

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.