Koronawirus

| KORONAWIRUS | Wsparcie finansowe UE dla Polski

Z unijnego funduszu o wartości 37,3 mld euro w ramach pakietu środków mających złagodzić wpływ epidemii na gospodarkę Polsce ma przypaść – 7,4 mld euro – 1,1 mld mają być dostępne natychmiast i przeznaczone na opiekę zdrowotną, maski, wyposażenie szpitali, wsparcie małych i średnich firm oraz krótkoterminowe programy wsparcia zatrudnienia. O dokładnym rozlokowaniu pieniędzy nie ma jeszcze informacji.

źródło: https://www.politykazdrowotna.com/uploads/files/2020/03/14/KORONA_KRAJE.pdf

 

6.03 – Komisja podała, że Unia Europejska przeznaczy 47,5 mln euro na badania nad szczepionką, leczeniem i diagnostyką koronawirusa w ramach skoordynowanej reakcji UE na zagrożenie, jakim jest Covid-19. Środki zostaną przeznaczone na 17 projektów, nad którymi pracuje 136 zespołów badawczych z państw UE i z innych krajów. Zespoły rozpoczęły prace nad opracowaniem szczepionek, nowych metod leczenia, testów diagnostycznych i systemów medycznych. Konkretne propozycje ze strony KE pojawią się w przyszłym tygodniu. Rada Europejska i Parlament powinny zatwierdzić „plan inwestycyjny” w ciągu 2 tygodni.

źródło: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/

 

16.03Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt wniosku w sprawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście wybuchu COVID-19, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE w celu zaradzenia poważne zakłócenia w gospodarce UE. Nowe tymczasowe ramy prawne umożliwią państwom członkowskim (i) ustanowienie programów bezpośrednich dotacji (lub ulg podatkowych) do 500 000 EUR na rzecz spółki, (ii) udzielenie dotowanych gwarancji państwowych na pożyczki bankowe, (iii) umożliwienie pożyczek publicznych i prywatnych z dotowane stopy procentowe. Wreszcie (iv) nowe tymczasowe ramy prawne uznają ważną rolę sektora bankowego w radzeniu sobie ze skutkami gospodarczymi wybuchu COVID-19, a mianowicie w kierowaniu pomocy do klientów końcowych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasowe ramy prawne stanowią, że taka pomoc stanowi bezpośrednią pomoc dla klientów banków, a nie dla samych banków. I zawiera wskazówki, jak zminimalizować wszelką nienależną pozostałą pomoc dla banków zgodnie z przepisami UE.

źródło:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_479

 

17.03 Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 1,4 mld euro z funduszy UE w 14 dużych projektach infrastrukturalnych w 7 państwach członkowskich, a mianowicie w Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Projekty obejmują kilka kluczowych obszarów, takich jak środowisko, zdrowie, transport i energia na rzecz inteligentniejszej, niskoemisyjnej Europy. Stanowią ogromną inwestycję mającą na celu pobudzenie gospodarki, ochronę środowiska i poprawę jakości życia obywateli i dobrobytu społecznego. Linia energetyczna i podstacje energetyczne w północnej i północno-zachodniej Polsce zostaną zbudowane dzięki inwestycji UE w wysokości ponad 54 milionów euro z Funduszu Spójności. Projekt, obejmujący prawie 380 km, będzie wspierać wytwarzanie i dystrybucję czystej i bezpiecznej energii, ograniczając emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza. Co więcej, prawie 85 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprawi transport publiczny w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejących tras tramwajowych i autobusowych oraz instalację inteligentnego systemu transportu. W ten sposób więcej osób będzie zachęcanych do korzystania z transportu publicznego, a zatory zostaną zmniejszone, co będzie miało pozytywne skutki dla środowiska miejskiego. Następnie Fundusz Spójności zainwestuje ponad 38 milionów euro w modernizację sieci tramwajowej w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki temu projektowi około 350 000 mieszkańców skorzysta na zwiększonym komforcie i dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także na ograniczeniu ruchu i emisji gazów cieplarnianych.  Dodatkowo, inwestując ponad 76 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Polska zmodernizuje cztery linie kolejowe o łącznej długości prawie 52 km w województwie śląskim. Skróci to czas podróży i zanieczyszczenie powietrza, zapewniając jednocześnie płynniejszą interoperacyjność i bezpieczeństwo kolei.

źródło:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_462

 

17.03 – członkowie Rady Europejskiej przeprowadzili wideokonferencję na temat COVID-19 w celu nawiązania do poprzednich konkluzji z 10 marca 2020 r. Wraz z przewodniczącym EBC, przewodniczącym Eurogrupy i wysokim przedstawicielem. Konferencja dotyczyła następujących zidentyfikowanych priorytetów: 1. Ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa, 2. Zapewnienie sprzętu medycznego, 3. Promowanie badań, 4. Przeciwdziałanie konsekwencjom społeczno-gospodarczym. 5. Obywatele pozostawieni w krajach trzecich. Państwa członkowskie i instytucje niezwłocznie podejmą działania następcze na wszystkich poziomach. Członkowie Rady Europejskiej powrócą do tej kwestii podczas wideokonferencji w przyszłym tygodniu. Zwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej zaplanowane na 26–27 marca zostanie przełożone na późniejszy termin.

źródło: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/

 

18.03 – Powołano przez KE panel doradczy – składa się z epidemiologów i wirusologów z różnych państw UE. Jednocześnie KE zaoferowała finansowanie dla firmy produkującej innowacyjne szczepionki – CureVac innowacyjnego producenta szczepionki z Tybingi (Niemcy) w wysokości do 80 mln euro. Panel będzie doradzał Komisji w następujących kwestiach:

  • sformułowania środków reagowania, które mają być skierowane do wszystkich państw członkowskich, zgodnie z różnymi etapami epidemii w całej UE i z uwzględnieniem sytuacji poszczególnych państw członkowskich;
  • identyfikacji i łagodzenia istotnych braków, niespójności lub niedostosowań w działaniach, które już zostały lub zostaną podjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i zarządzania nim, w tym w zakresie zarządzania i leczenia klinicznego oraz w celu przezwyciężenia jego skutków;
  • określenia priorytetów w zakresie opieki zdrowotnej, ochrony ludności i innych zasobów, jak również środków wsparcia, które zostaną zorganizowane lub będą koordynowane na szczeblu UE;
  • następnie, przygotowania zaleceń w zakresie środków politycznych mających na celu zaradzenie długoterminowym skutkom epidemii COVID-19 i ich łagodzenie.

źródło: https://ec.europa.eu/poland/news/200318_COVID_science_pl

 

18.03 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych. Pierwsze projekty przygotowało już województwo mazowieckie. Samorządowcy będą dostosowywać szpitale do opieki nad chorymi na COVID-19. Chodzi między innymi o adaptację sal, zakup sprzętu i środków ochronnych dla personelu.  Władze województwa, wojewoda i wojewódzki konsultant epidemiologiczny razem zbierają potrzeby ze szpitali i będą później zaangażowani w decyzje, gdzie zakupiony sprzęt będzie trafiać.

źródło:https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rzad-marszalkowie-i-komisja-europejska-razem-przeciwko-koronawirusowi

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.