Działalność gospodarcza

Papierowa ewidencja odpadów przedłużona do dnia 30 czerwca 2020 r.

W dniu 31 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, wprowadzając istotne zmiany w zakresie formy i sposobu prowadzenia ewidencji odpadów. Ustawa zmieniająca po pierwsze wprowadziła półroczny, „testowy” okres funkcjonowania modułu ewidencji w BDO – po drugie – określiła zasady sporządzania dokumentów ewidencji odpadów podczas awarii systemu. Praktyczny wymiar niniejszej zmiany dla przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do BDO polega na możliwości sporządzania dokumentów [m.in. karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK)] w formie papierowej w dwóch sytuacjach: bez względu na okoliczności – w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. bądź podczas awarii systemu BDO.

Niekoniecznie elektronicznie

Art. 67 ust. 6 ustawy o odpadach (obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.) stanowi, iż dokumenty ewidencji odpadów sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wyłączając tym samym możliwość wystawiania ww. dokumentów w formie papierowej, jak to miało miejsce do początku roku 2020. Nowelizacja wprowadza od wyżej przywołanego przepisu dwa wyłomy, o czym poniżej.

Tryb „testowy” BDO

Do ustawy o odpadach dodany został art. 236a, dopuszczający możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2020 r. z jednym wyjątkiem – prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi KPO lub KPOK w tej formie. Powyższe wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii, a przekazujący odpady zobowiązany będzie do sporządzenia KPO lub KPOK w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.

Wzory dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej określają załączniki do ustawy.
Wskazać należy, że przedsiębiorcy do dnia 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby wystawione papierowo do 30 czerwca 2020 r. dokumenty wprowadzić do systemu BDO.

Wdrożone przez ustawodawcę rozwiązanie nie ogranicza możliwości generowania dokumentów w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO przez podmioty, które posiadają już dostęp do indywidualnego konta w BDO.

Zaznaczyć trzeba, że art. 236a ustawy o odpadach „działa” z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2020 r. Niniejszy zabieg umożliwia przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem BDO uzupełnienie modułu ewidencyjnego w sposób prawidłowy. Powyższe pozwoli na uniknięcie sankcji za nieprowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO.

Tryb „awaryjny” BDO

Ustawa zmieniająca zapewnia także możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO przez czas trwania awarii systemu. Podkreślenia przy tym wymaga, że uregulowanie to dotyczy awarii w systemie teleinformatycznym, co nie obejmuje awarii z przyczyn leżących po stronie użytkowników BDO. O czasie trwania awarii systemu informował będzie administrator BDO, poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO.

W takiej sytuacji kierowca transportujący odpady musi pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK.

Dokumenty sporządzone podczas awarii systemu będzie należało wprowadzić do BDO w terminie 30 dni od dnia ustania awarii. Naruszenie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Przesunięcie terminu złożenia sprawozdania za rok 2019

W zakresie obowiązku sprawozdawczego w przedmiocie gospodarki odpadami, nowelizacja przesunęła termin złożenia sprawozdań w wersji elektronicznej za rok 2019, do dnia 30 czerwca 2020 r. Powyższe dotyczy rocznego sprawozdania, rocznego sprawozdania o produktach oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Podsumowanie

Podkreślić należy, że wprowadzone zmiany zdecydowanie ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorcom, którzy – pomimo dochowania obowiązku rejestracyjnego i złożenia wniosku o wpis do BDO do końca roku 2019 – nie otrzymali do tej pory dostępu do indywidualnego konta w systemie. Niniejszy stan uniemożliwiał jakikolwiek udział w obrocie odpadami od dnia 1 stycznia 2020 r. – gros podmiotów nie miało możliwości przekazywania wytworzonych odpadów podmiotom je zbierającym, ze względu na fakt, iż cała dokumentacja związana z ewidencjonowaniem odpadów w założeniu miała być prowadzona w formie elektronicznej, za pośrednictwem konta utworzonego w rejestrze BDO. Niniejsza nowelizacja nie tylko ustanowiła okres przejściowy dla przedsiębiorców na dostosowanie swojej działalności do realiów funkcjonowania systemu BDO, ale także – i może przede wszystkim  – uchroniła od wysokich kar, przewidzianych za naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych określonych w ustawie czy też prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO.

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Autorzy:

Dominika Grabarczyk

Dominika Grabarczyk

Prawnik

Email: d.grabarczyk@turcza.com.pl

Dominika Grabarczyk specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie handlowym – głównie w prawie spółek oraz w tematyce umów handlowych i zawieranych w nich mechanizmach zabezpieczenia wierzytelności.