Automotive

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – wsparcie finansowe na zakup pojazdów elektrycznych oraz na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów

31 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2538). Wsparcie jest jednak wstrzymane do momentu wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym.

Zakup pojazdów elektrycznych

Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy np. dealerzy samochodowi. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie. Zgłaszanie wniosków o uzyskanie wsparcia będzie odbywało się w ramach trwającego konkursu przeprowadzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informacje o naborach będą ogłaszane na stronie internetowej funduszu. Rozporządzenie przewiduje wsparcie w formie pożyczki, dotacji oraz poręczenia.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zalicza się cenę nabycia:

a) nowego pojazdu elektrycznego,
b) nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym,
c) nowego pojazdu napędzanego wodorem,
d) nowego pojazdu z kategorii L, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, napędzanego energią elektryczną,
e) nowej jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym, wodorem lub energią elektryczną.

Co ważne, do powyższego zalicza się również podatek od towarów i usług, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wsparcie dotyczy tylko i wyłącznie zakupu nowego pojazdu, oznaczającego pojazd fabrycznie nowy, który nie był wcześniej zarejestrowany. Oznacza to, że pojazdy używane nie kwalifikują się do objęcia wsparciem, ale pojazdy demonstracyjne, jeżeli były zarejestrowane na tablicach profesjonalnych już tak.

Przy każdym zakupie przysługuje 30% zwrotów kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparcia, jednak nie więcej niż kwoty wskazane w tabeli poniżej, w zależności od rodzaju biopaliwa.

Wsparcie na zakup pojazdów z kategorii M1, z wyłączeniem pojazdu napędzanego wodorem, nie może być udzielone, jeśli cena nabycia takiego pojazdu przekracza 125 000 zł. Dla przedsiębiorcy, który będzie wykorzystywał samochód jedynie do celów służbowych kwota ta będzie kwotą maksymalną netto, natomiast dla tych, który samochód będą używać również w celach prywatnych kwota wyniesie mniej z uwagi na doliczenie 50 % VAT.

Co istotne, pojazd, na którego zakup otrzymano wsparcie zgodnie z rozporządzeniem, nie może zostać sprzedany, ani objęty leasingiem przez okres co najmniej 2 lat od daty jego nabycia, przy jednostkach pływających okres ten wynosi 5 lat. Dodatkowo należy zarejestrować pojazd na terenie RP oraz w przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorca świadczący usługi komunalne oraz projekt obejmuje zakup pojazdów w celu świadczenia usług komunalnych – koniecznym jest świadczenie tych usług na terytorium RP.

W sytuacji wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, a także pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Oczywiście, wszelkie zaniżane wartości pojazdu, będą stanowić obejście przepisów i wówczas będzie stanowiło nienależnie pobrane wsparcie, które podlega zwrotowi.

Budowa infrastruktury do ładowania pojazdów

W przypadku wsparcia do budowy lub rozbudowy infrastruktury dla energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wodoru o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Polski. Istotnym jest tutaj również złożenie wniosku o wsparcie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Za rozpoczęcie prac nie będzie uznane – zakup gruntów oraz prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.

Wsparcie, może zostać przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie:

 1. budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży gazu ziemnego;
 2. budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną:a) o normalnej mocy wykorzystywanej w transporcie,b) o dużej mocy wykorzystywanej w transporcie,

  c) dla drogowego transportu publicznego;

 3. budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży wodoru.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zalicza się:

 1. cenę nabycia nieruchomości lub koszty dzierżawy nieruchomości w okresie realizacji inwestycji,
 2. cenę nabycia środków trwałych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie,
 3. koszty montażu i robót budowlanych,
 4. koszty instalacji przyłączeniowej,
 5. cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 6. koszty związane z budową magazynów energii,
 7. koszty dokumentacji technicznej,
 8. koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
 9. podatki i opłaty niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych, poniesione w okresie ich trwania, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
 10. podatek od towarów i usług, związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wysokość wsparcia na inwestycje związaną z jedną stacją tankowania, wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poniżej w tabeli wskazane zostały konkretne kwoty w zależności od rodzaju biopaliwa wsparcia budowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży. 

Przedsiębiorca który wnioskuje o uzyskanie wsparcia na budowę/rozbudowę infrastruktury do tankowania, ma obowiązek zapewnić trwałość projektu przez co najmniej 2 lata od dnia oddania infrastruktury do użytkowania oraz ogólnodostępność stacji ładowania przez ten sam okres, a także ma obowiązek zapewnienia zgodności infrastruktury z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi określonymi w przepisach.

Podsumowanie

Obecnie w Polsce pojazdy elektrycznie póki co nie są zbyt popularne. Dofinansowanie do stacji tankowania, może zachęcić inwestorów do zwiększenia liczby miejsc ładowania pojazdów napędzanych biopaliwem. Co za tym idzie, zwiększyłoby to również popyt na zakup samych pojazdów elektrycznych. Jest to duża szansa do powstania poważnej konkurencji dla pojazdów spalinowych, a także przy okazji możliwość zwiększenia ochrony środowiskowej.

 

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.