Działalność rolnicza

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Rolnicy zajmujący się uprawą ziemi często spotykają się z sytuacją szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. W takiej sytuacji osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o wypłatę należnego odszkodowania.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż o odszkodowanie ma prawo ubiegać się osoba, do której należą plony, które uległy szkodzie. Osobą taką zatem może być zarówno właściciel gruntu lub też jego dzierżawca, w zależności od tego, kto dokonał zasiewu plonów.

Podmiotem, który powinien dokonać wypłaty odszkodowania jest zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, czyli co do zasady właściwe koło łowieckie. Jednakże w sytuacji gdy do szkody dochodzi na terenie znajdującym się poza obszarem zarządzanym przez koło łowieckie, odpowiedzialność spoczywa na Skarbie Państwa. Informację o tym, czy i ewentualnie które koło łowieckie zarządza danym terenem, możemy uzyskać między innymi w urzędzie gminy.

Wniosek dotyczący zgłoszenia szkody należy złożyć w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia szkody. Wniosek taki należy złożyć do najbliższego koła łowieckiego. Następnie, w terminie 7 dni do dnia złożenia wniosku, przedstawiciel zarządcy obwodu łowieckiego dokonuje wstępnych oględzin terenu oraz spisuje protokół. Po dokonaniu wstępnych oględzin terenu, dokonuje się ponownych, ostatecznych oględzin po których sporządza się raport dotyczący powstałych szkód. Należy pamiętać, że w sytuacji gdy osoba poszkodowana nie zgadza się z wysokością odszkodowania określonego w protokole, ma ona prawo do zgłoszenia stosownego zastrzeżenia w protokole. Co więcej, osoba która nie zgadza się z ustaleniami wskazanymi w protokole ma następnie prawo do złożenia odwołania do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Odwołanie takie należy złożyć w terminie 7 dni, liczonym od dnia podpisania protokołu. Po złożeniu takiego odwołania, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dokonuje ponownych oględzin, po których może zdecydować o zmianie wysokości należnego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania następuje w terminie do 30 dni liczonym od dnia podpisania protokołu, a w sytuacji złożenia odwołania o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji przez przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W przypadku gdy osoba poszkodowana nie zgadza się z wysokością wypłaconego odszkodowania, ma prawo wnieść pozew o zapłatę do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Powództwo takie należy wytoczyć w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji przez przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Jak wynika z powyższego, w celu otrzymania odszkodowania za szkody łowieckie, należy przede wszystkim mieć na względzie terminy, w których powinniśmy złożyć stosowny wniosek. Złożenie wniosku po terminie będzie skutkować odmową wypłaty odszkodowania. 

Autorzy:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.