Automotive

Kara pieniężna za brak rejestracji oraz zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu

1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). Ustawa znowelizowała nie tylko ustawy dotyczące utrzymania czystości, ale co istotne także ustawę – Prawo o ruchu drogowym (dalej „PRD”).

Przepisy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów sprowadzających samochody z państw członkowskich Unii Europejskiej do Polski. Czyli do osób fizycznych, do osób prawnych oraz do jednostek organizacyjnych. Nie ma też znaczenia czy auto jest sprowadzane na sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, czy na prywatny użytek. Co więcej, wbrew pozorom nowelizacja nie wprowadza żadnego nowego terminu rejestracji auta czy zgłoszenia staroście o nabyciu/zbyciu pojazdu. Zapis o wykonywaniu powyższych obowiązków w terminie 30 dni istnieje od dłuższego czasu, ale do tej pory nie był egzekwowany. Od początku tego roku właściciela pojazdu, który nie wykona tych obowiązków, będzie czekała kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Warto również zaznaczyć, iż nowe przepisy nie dotyczą pojazdów sprowadzonych przed wejściem ich w życie.

Istotny jest fakt, iż obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni obejmie wszystkie inne pojazdy poza nowymi. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży pojazdów nowych nie podlegają tym regulacjom. Dzięki temu wyłączeniu klient nadal będzie miał możliwość bycia pierwszym właścicielem pojazdu.

Nowe zasady dotyczą w takim samym stopniu wszystkich aut – także więc tych uszkodzonych. Czyli jeżeli nie będziemy w stanie uzyskać pozytywnego badania technicznego w ciągu 30 dni i nie zarejestrujemy auta, to popełnimy czyn obwarowany sankcją. Można mieć jednak nadzieje, że w takiej sytuacji organy będą umarzać postępowanie albo odstępować od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zgodnie z regulacją art. 78 ust. 2 PRD, właściciel pojazdu już zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. W tym miejscu należy podkreślić, iż zgłoszenie sprzedaży/nabycia pojazdu stanowi jedynie zgłoszenie zmiany właściciela pojazdu który jest już wcześniej w trybie art. 72 PRD zarejestrowany. Zgłoszenie to nie powoduje żadnych zmian w rejestrze. W tym miejscu na podkreślenie zasługuje fakt, iż obowiązek zgłoszenia nabycia/zbycia dotyczy wszystkich pojazdów, także nowych.

Przepis art. 71 ust. 7 PRD stanowi, że właściciel pojazdu ma obowiązek zarejestrować go w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku, jeżeli dealerowi uda się sprzedać samochód w ciągu 30 dni od jego sprowadzenia, a klient nabędzie niezarejestrowany pojazd w 20 dniu terminu, to na  jego zarejestrowanie będzie miał jeszcze 10 dni. Podobnie ma się sytuacja odnośnie art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD, bowiem w momencie zbycia pojazdu jego dotychczasowy właściciel przestaje być w sposób oczywisty właścicielem. W związku z tym osoba zbywcy nie może mieścić się w zakresie zastosowania art. 140mb pkt 2 PRD ponieważ stosuje się go tylko do osoby która „będąc właścicielem” nie wykonuje obowiązku. Tym samym przepis który mówi o karze nie będzie mógł mieć zastosowania do sprzedawcy pojazdu.  

Na koniec warto zaznaczyć, iż sankcje z za niestosowanie przepisów będą jedynie sankcjami administracyjnymi, nie wykroczeniowymi jak dotychczas.

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.