Automotive

Kary za cofanie licznika w samochodzie

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy art. 81a Prawa o ruchu drogowym wprowadzający przesłanki dopuszczalności wymiany licznika w pojeździe. Po takiej wymianie dokonuje się “odczytu” wymienionego licznika w stacji kontroli pojazdów, gdzie składa się też stosowne oświadczenie.

Zgodnie z nowym art. 81a Prawa o ruchu drogowym, wymiana drogomierza w pojeździe jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie jego powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Dodatkowo – wymiana licznika może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

W przypadku wymiany drogomierza należy w terminie 14 dni od wymiany dokonać na stacji kontroli pojazdów “odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary” oraz złożenia pisemnego oświadczenia na urzędowym formularzu pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze złożenia fałszywego oświadczenia (art. 233 k.k.).

Oświadczenie zawiera: imię i nazwisko składającego oświadczenie, numer PESEL lub serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, adres zamieszkania, dane identyfikujące pojazd, datę i przyczynę wymiany drogomierza, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, czytelny podpis składającego oświadczenie.

Odpowiedzialność karna za cofanie lub inną ingerencję we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 306a k.k.).

Podstawa prawna:
https://bit.ly/2SfLzsK

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.