Prawo spółek

Kurenda i głosowanie pisemne – sposoby podejmowania uchwał

Kwestia dotycząca podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników określona jest w art. 227 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 505; dalej jako: ksh). W art. 227 § 2 ksh ustawodawca określił, że uchwały mogą być powzięte bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.

Podejmowanie uchwał poza zgromadzeniem wspólników

Obiegowy tryb podejmowania uchwał wskazać należy, że jest dopuszczalny o ile nie sprzeciwia się to obowiązującym przepisom lub ustaleniom określonym w umowie spółki oraz przy zachowaniu przesłanek określonych m. in. w ksh lub umowie.

Możliwość podjęcia uchwał poza zgromadzeniem wspólników przede wszystkim znacznie uprasza sposób podejmowania rozstrzygnięcia podlegającego kompetencji zgromadzenia wspólników. Warto zwrócić uwagę, że istnieją dwa sposoby na podjęcie uchwał w trybie poza zgromadzeniem wspólników. Pierwszą możliwością podjęcia uchwał w przedmiotowym trybie jest uprzednia pisemna zgoda wszystkich wspólników na postanowienie, które ma zostać powzięte. Natomiast drugą możliwością podjęcia uchwał w tym trybie jest uprzednia pisemna zgoda na głosowanie pisemne, a następnie przeprowadzenie pisemnego głosowania.

Odnosząc się do pierwszej możliwości podejmowania uchwał w trybie kurendy, wskazać należy, że w tym przypadku zarząd powinien przesłać wszystkim wspólnikom jednobrzmiący projekt uchwały. Warunkiem skutecznego powzięcia uchwały jest jednomyślna zgoda wszystkich wspólników (w tym także wspólników wyłączonych od głosownia z mocy prawa) oraz wyrażanie przez każdego wspólnika zgody na powzięcie uchwały w formie pisemnej.

Natomiast podjęcie uchwały w trybie głosowania pisemnego składa się co do zasady z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na pozyskaniu pisemnej zgody wszystkich wspólników (w tym także wspólników wyłączonych od głosownia z mocy prawa) na przeprowadzenie głosowania pisemnego. W etapie drugim zarząd spółki powinien przesłać wszystkim wspólnikom jednobrzmiący projekt uchwały poddanej głosowaniu wraz ze wskazaniem terminu oddania głosu. Nie ma przeszkód prawnych, aby wyrażenie zgody na głosowanie pisemne oraz oddanie głosu w sprawie głosowanej w tym trybie uchwały następowało jednocześnie (np. na jednym dokumencie).

Wyłączenia możliwości podjęcia uchwały w drodze kurendy i głosowania pisemnego

Wskazać należy, że nie wszystkie uchwały mogą być podjęte w trybie kurendy oraz głosowania pisemnego.  Tryb powzięcia uchwały w trybie art. 227 § 2 ksh co do zasady wyłączone jest do uchwał, dla których ustawa wymaga zwołania zgromadzenia wspólników oraz do uchwał, dla których podjęcie wymagane jest głosowanie tajne. W związku z czym zwracam uwagę, że do skutecznego podjęcia uchwał wymagane jest zwołanie zgromadzenia wspólników dotyczących m. in następujących spraw:

  • zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego,
  • połączenia spółek,
  • podziału spółki,
  • przekształcenia spółki.

Dodatkowo umowa spółki może wprowadzać dodatkowo nieokreślone w przepisach prawa wyłączenia dotyczące przeprowadzenia głosowania w trybie kurendy oraz głosowania pisemnego.

 

Podsumowanie

Przedmiotowa kwestia możliwości obiegowego trybu podejmowania uchwał bez wątpliwości odróżnia spółkę z o.o. na tle pozostałych spółek. W praktyce, kurenda czy tez głosowanie pisemne może bardzo ułatwić podjęcie uchwał, w szczególności w sytuacji kiedy wspólnikiem jest podmiot spoza granic RP.

Z uwagi na niezbyt skomplikowane przesłanki warunkujące skuteczne podjęcie uchwał w trybie kurendy czy głosowania pisemnego, moim zdaniem warto zastosować przedmiotowe tryby, pamiętając o ustawowych lub umownych włączeniach dla których wymagane jest zwołanie zgromadzenia wspólników.

Autorzy:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

Nadzór merytoryczny:

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Turcza świadczył obsługę prawną międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.