Inne

AML – obowiązek wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszenia przepisów

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”) wprowadza nowe procedury, które instytucje obowiązane mają obowiązek wdrożyć. Jedną z nich jest procedura anonimowego zgłaszania naruszeń Ustawy. Wedle regulacji wynikającej z art. 53 Ustawy, instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Niniejsze rozwiązanie jest tożsame z tak zwaną procedurą whistleblowing, stosowaną powszechnie w sektorze bankowym. Ustawa wprowadza obowiązek zamieszczenia konkretnych informacji, które mają się znaleźć w treści procedury, mianowicie:
a) dane osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń;
b) sposób odbierania zgłoszeń;
c) sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniający co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;
d) sposób ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
e) zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób;
f) rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia;
g) termin usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

Co szczególnie istotne, oprócz opracowania samej procedury zgłaszania naruszeń, instytucje obowiązane winne odpowiednio zadbać o dane osób zgłaszających naruszenia. W literaturze osoby te zostały one określone mianem „sygnalistów”. Problematyka sygnalistów jest znana w polskim systemie prawnym, co zaowocowało wykształceniem się pewnych standardów postępowania na gruncie ochrony ich danych osobowych. Między innymi, szczegółowe zasady postępowania ze zgłoszeniami sygnalistów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawodawca określił w rozporządzeniu warunki dotyczące postępowania w przypadku odbierania zgłoszeń o potencjalnych naruszeniach przepisów w celu zwiększenia bezpieczeństwa sygnalistów i nakłonienia ich do zgłaszania nieprawidłowości. Kluczowym rozwiązaniem warunkującym skuteczne wdrożenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, jest akcentowanie przez pracodawców faktu, iż przekazanie zgłoszenia przez sygnalistów, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Należy pamiętać, że w omawianym obszarze ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dotyczą dane, jest szczególnie wysokie.

Podsumowanie

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nowa Ustawa nakłada na instytucje obowiązane szereg innych obowiązków, także w przedmiocie stworzenia odpowiednich procedur i instrukcji. Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem szkoleń i opracowywaniem niezbędnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji. Zatem jeśli Państwa podmiot należy do katalogu instytucji obowiązanych, zachęcamy do kontaktu oraz udziału w naszym autorskim szkoleniu obejmującym tematykę AML, podczas którego wyjaśnione zostaną wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy.

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Autorzy:

Magdalena Wietrak-Smura

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.