Ciekawy temat

Znak towarowy – wzmocnienie ochrony marki (część II)

W pierwszej części opracowania omówione zostały ogólne zagadnienia związane ze znakami towarowymi, w tym wskazanie licznych zalet, jakie płynął z rejestracji znaku towarowego. W niniejszej części przybliżona zostanie procedura ze wskazaniem poszczególnych kroków, których podjęcie jest konieczne do uzyskania ochrony znaku towarowego.

Jak zarejestrować znak towarowy w Polsce?

Proces rejestracji znaków towarowych należy rozpocząć od tzw. badania zdolności rejestrowej znaku towarowego. Polega to na weryfikacji, czy dane oznaczenie ma szansę na ochronę, tzn. czy spełnia wymogi z Ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776, ze zm., dalej „Ustawa PWP”). Co ważne w tym kontekście, znakiem towarowym nie może być np. znak opisowy, czyli taki który jednoznacznie wskazuje na towar bądź usługę np. e-perfumy.pl.
Po stwierdzeniu, że dane oznaczenie może być znakiem towarowym, w kolejnym kroku należy zbadać to, czy inne podmioty nie posługują się już takim znakiem. Na etapie badania znaku towarowego powinno brać się pod uwagę nie tylko znaki towarowe chronione w Polsce, ale również na terenie Unii Europejskiej oraz na poziomie międzynarodowym. Jest to niezbędne z uwagi na fakt, że znak towarowy ma pełnić funkcję wyróżniającą jego właściciela. Dlatego też jest ważne, by znak był unikatowy. W tym celu należy przeprowadzić badanie rynku, w którym sprawdza się, czy dana nazwa, bądź oznaczenie funkcjonuje już na rynku, jeśli tak, to z jakimi usługami, bądź towarami jest kojarzone. Warto poszerzyć research również o sprawdzenie bazy danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czy dane oznaczenie nie jest już prawnie chronione. Na tym etapie warto pamiętać, że nie wystarczy, by nasze oznaczenie nie było identyczne ze znakami już chronionymi, albowiem znak nie może być również podobny do już zarejestrowanego. Z tego względu badanie zdolności rejestrowej znaku jest niezwykle trudne. Dodatkowo wymagana jest wiedza na temat tego, jak uniknąć zarzutu naruszenia praw już chronionych, dlatego warto jest skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się rejestracją znaków towarowych.
Po pozytywnym zakończeniu badania zdolności rejestrowej znaku towarowego należy określić, jakie klasy towarów i usług dany znak ma zastrzegać. Ten punkt jest niezmiernie ważny, ponieważ po dokonaniu zgłoszenia modyfikacja w tym zakresie nie jest możliwa. Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego następuje publikacja ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego Urząd Patentowy, będącym oficjalnym publikatorem wydawanym przez Urząd Patentowy RP. Od momentu publikacji, każdy podmiot w terminie 3 miesięcy może złożyć sprzeciw, jeżeli uważa, że dany znak nie zasługuje na ochronę lub narusza prawa innych osób. Urząd Patentowy RP informuje zgłaszających o podobnych znakach, które mogą stać w kolizji ze znakiem już zgłoszonym, jednak nie rozsyła informacji o dokonaniu zgłoszenia podobnego znaku właścicieli znaków wcześniejszych. Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie żaden sprzeciw, zgłoszenie przekazywane jest do eksperta, który podejmuje ostateczną decyzję u dzieleniu bądź odmowie udzielenia ochrony znaku. Natomiast jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw, wówczas dochodzi do sporu, w którym zgłaszający musi udowodnić, że zgłoszony przez niego znak towarowy nie narusza praw osób trzecich. Zaś zgłaszający sprzeciw powinien z drugiej strony udowodnić, że zgłoszenie narusza znaki chronione wcześniej. Co ważne, jeżeli ochrona znaku zostanie finalnie udzielona, prawo ochrony obowiązuje od daty pierwotnego zgłoszenia znaku.

Jakie koszty wiążą się z rejestracją znaku towarowego?

Procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce trwa zwykle około 6 miesięcy. Natomiast koszt rejestracji zależy od zakresu terytorialnego ochrony oraz ilości wskazanych klas oraz czasami od formy znaku. Koszty przedstawiają się następująco:

  • 450 zł (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 zł) – opłata za zgłoszenie znaku towarowego (jedna klasa)
  • 120 zł – opłata za każdą kolejną klasę

Po uzyskaniu ochrony należy dokonać kolejnej opłaty za jej udzielenie:

  • 400 zł  – opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę
  • 90 zł – opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym

Wysokość opłaty za udzieloną ochronę zostanie wskazana w decyzji warunkowej o udzieleniu ochrony i należy ją uiścić w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Ochronę znaku towarowego można przedłużać, wówczas przed upływem 10 lat (nie wcześniej jednak niż przed upływem 1 roku przed zakończeniem okresu ochronnego) należy ponownie uiścić opłatę za ochronę. Przy czym, nawet po przekroczeniu ww. okresu, ochrona może zostać przedłużona, jeśli opłata powiększona o 30% kwoty należnej, zostanie wniesiona w terminie 6 miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony. Z tym,, że dodatkowy sześciomiesięczny termin do wniesienia opłaty jest terminem nieprzywracanym!

 

Uwaga na fałszywe decyzje Urzędu Patentowego RP

W ostatnim czasie mediach pojawiła się informacja dotycząca rozsyłania przez nieznane osoby fałszywych decyzji Urzędu Patentowego RP do podmiotów, które ubiegają się o udzielenie ochrony przez Urząd Patentowy RP. Taka „decyzja” wzorowana jest na starym, już nieużywanym wzorze. Proceder może być bardzo niebezpieczny, ponieważ fałszywe zawiadomienie zawiera informację o konieczności uiszczenia opłaty za udzieloną ochronę wraz z podaniem nieprawidłowego numer konta. Stąd też należy zachować szczególną ostrożność i dokonać szczegółowej weryfikacji wszelkich pism otrzymanych od Urzędu Patentowego RP.

Podsumowanie

Opłaty za rejestrację znaku towarowego są względnie wysokie, jednak niewątpliwie korzyści płynące z posiadania ochrony znaku towarowego znacząco przewyższają jej koszty. Po zarejestrowaniu znaku właściciele znaku towarowego mogą bez obaw inwestować w jej rozwój oraz posiadają skuteczne narzędzie prawne do walki z konkurencją, która naruszają zastrzeżone jej prawa. Dodatkowo ochrona może trwać w nieskończoność, ze względu na możliwość jej przedłużania na kolejne 10-cio letnie okresy ochronne.

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym procedury rejestracji znaków towarowych. Zapraszamy również do zapoznania się z ogólnym zagadnieniom dotyczącym ochrony znaków towarowych.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych posiada doświadczenie w rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowych RP, na wszystkich jej etapach, począwszy od przeprowadzenia wyczerpującego badania zdolności rejestracyjnej oznaczenia marki, poprzez po rejestrację znaku, procedurę sprzeciwową aż do uzyskanie ochrony. Do tej pory udało nam się uzyskać ochronę dla wielu znaków towarowych klientów naszej Kancelarii m.in. naszego własnego logo TURCZA. Więcej informacji na stronie https://turcza.com.pl/znak-towarowy/

 

Autorzy:

Agnieszka Nowicka

Agnieszka Nowicka

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl Telefon: +48 61 666 37 60
 
 

A. Nowicka specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie: prawa cywilnego procesowego oraz materialnego, prawa gospodarczego oraz umów handlowych, zabezpieczania oraz egzekucji wierzytelności.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.