Działalność gospodarcza

Waluty wirtualne wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma na celu wprowadzenie zwolnienia od podatku transakcji mających za przedmiot waluty wirtualne. Ustawa będzie miała zastosowanie do czynności cywilnoprawnych dokonanych od 1 stycznia 2020 r.

Waluta wirtualna

Definicja waluty wirtualnej zawarta jest w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • wekslem lub czekiem

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Obecne uregulowanie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji mających za przedmiot waluty wirtualne

Obecnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży i zamiany, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy i prawa majątkowe, w tym także waluty wirtualne. Jednakże, od 13 lipca 2018 r. na mocy rozporządzenia Ministra Finansów zaniechano poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną. Stan ten będzie się utrzymywał do końca 2019 r.

Uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych trudne są do zastosowania względem transakcji mających za przedmiot obrót walutami wirtualnymi, gdyż strony tych transakcji są dla siebie anonimowe, co uniemożliwia ustalenie statusu podatkowego podmiotu dokonującego zbycia waluty (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC podatkowi temu nie podlegają umowy sprzedaży i zamiany, w zakresie w jakim opodatkowane są podatkiem od towarów i usług lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania danej czynności. Nie jest też jasne, gdzie w przypadku obrotu walutą wirtualną dochodzi do dokonania czynności cywilnoprawnej.
Co więcej, opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji mających za przedmiot walutę wirtualną mogłoby prowadzić do nałożenia na podatnika obowiązku zapłaty podatku w wysokości przekraczającej zainwestowane środki (transakcje dokonywane są przez ten sam podmiot wielokrotnie tego samego dnia).

Podsumowanie

bowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wykazują wysoki poziom niedostosowania do transakcji mających za przedmiot obrót walutami wirtualnymi, a wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie przepisów prawa do procesów gospodarczych, powodujących powstawanie nowych zjawisk. Stwierdzić należy, że zmiana ta – jeśli dojdzie do skutku – zapewni ciągłość w nieobciążaniu podatkiem przedmiotowych czynności, po utracie mocy rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku, czym przyczyni się do poprawy pewności prawa w niniejszym zakresie.

Autorzy:

Dominika Grabarczyk

Dominika Grabarczyk

Prawnik

Email: d.grabarczyk@turcza.com.pl

Dominika Grabarczyk specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie handlowym – głównie w prawie spółek oraz w tematyce umów handlowych i zawieranych w nich mechanizmach zabezpieczenia wierzytelności.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.