Działalność rolnicza

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

W dniu 10 września 2019 roku Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wejdzie w życie w dniu 11 października 2019 roku (dalej także: „nowe rozporządzenie”). Akt ten zastąpi poprzednie rozporządzenie w tym zakresie (tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku).

Nowe rozporządzenie nie przynosi rewolucji, tym niemniej, kilka istotnych zmian można w nim znaleźć.

Jedną z takich zmian jest zmiana kryteriów kwalifikacji przedsięwzięć w postaci chowu i hodowli zwierząt.

Zgodnie z nowymi regulacjami, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. chów lub hodowla:

a) norek w liczbie nie mniejszej niż 105 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP),

b) zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP.

Do tej pory, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczało się chów lub hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, niezależnie od gatunku zwierząt.

Z kolei do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nowe rozporządzenie zalicza m.in.

1) chów lub hodowla norek:

a) w liczbie nie mniejszej niż 20 DJP i mniejszej niż 105 DJP – jeżeli ta działalność będzie prowadzona:

w odległości mniejszej niż 210 m od:

  • terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na terenie którego chów lub hodowla będą prowadzone,
  • zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli norek w liczbie nie mniejszej niż 20 DJP,

na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) w liczbie nie mniejszej niż 30 DJP i mniejszej niż 105 DJPna obszarach innych niż wymienione w lit. a;

 

2) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w punkcie powyżej:

a) w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP – jeżeli ta działalność będzie prowadzona:

w odległości mniejszej niż 210 m od:

  • terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,
  • zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli zwierząt innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP,

na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP i mniejszej niż 210 DJP – na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

 

Do tej pory, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane były m.in.

1) chów lub hodowla zwierząt, inne niż mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);

2) chów lub hodowla zwierząt, inne niż mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:

– mieszkaniowych,

– innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,

– zurbanizowanych niezabudowanych,

– rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Podsumowanie

Nowe rozporządzenie przewiduje więc bardziej restrykcyjne rozwiązania dla wszystkich przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie chowu lub hodowli zwierząt (odległości od określonych terenów, jako okoliczności mające wpływ na kwalifikację takich przedsięwzięć) oraz, dodatkowe ograniczenia dla ferm norek (objęcie zakresem normowania mniejszych DJP).

 

Autorzy:

Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
Głównym obszarem zainteresowań mec. Gwóźdź jest problematyka związana z procesem inwestycyjno-budowlanym, zarówno w aspekcie administracyjno-prawnym, jak i cywilno-prawnym. Reprezentował jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne w toku postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych, w szczególności związanych z nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.