Działalność gospodarcza

Nowe obowiązki instytucji obowiązanych dotyczące szkoleń nałożone przez ustawę AML

Wraz z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej jako „ustawa” lub „AML”), na instytucje obowiązane został nałożony obowiązek udziału w szkoleniach dotyczących realizacji zadań wynikających z nowych przepisów.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie takiego rozwiązania w art. 52 ustawy, który otrzymał brzmienie:

Powyższy obowiązek odwołuje się do podmiotów, które ustawodawca nazywa instytucjami obowiązanymi. Warto wspomnieć, że w porównaniu do poprzedniej wersji, nowa ustawa poszerza katalog tych podmiotów, który aktualnie obejmuje:

  • przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach,
  • banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK,
  • instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,
  • spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez Internet),
  • pośredników nieruchomości
  • w ograniczonym zakresie: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,
  • przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego.

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przedsiębiorców jest obniżenie progu przyjmowanych lub dokonywanych płatności w gotówce do kwoty 10.000 euro, w wielu powiązanych transakcjach. Dla przypomnienia, w poprzednim brzmieniu ustawy był to próg 15.000 euro, co znacząco ograniczało liczbę przedsiębiorców związanych przepisami. W jej obecnym brzmieniu przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie byli uznawani za instytucje obowiązane na mocy zmienionych regulacji, mogą zatem nimi zostać.

Instytucja ma obowiązek wyznaczenia osób, odpowiedzialnych w organizacji za wypełnienie obowiązków określonych w AML. Co ważne, nie ma zupełnej dowolności w wyborze kadry przestrzegającej obowiązki ustawowe – w art. 6 do art. 9 ustawy wprowadzono przepisy regulujące tą kwestię, mianowicie: jeżeli w instytucji zobowiązanej działa zarząd lub inny organ zarządzający, osobę odpowiedzialną wyznacza się spośród członków tego organu. Dodatkowo, instytucje zobowiązane są wyznaczyć pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności organizacji, jej pracowników, jak również innych osób wykonujących czynności na jej rzecz z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Co istotne, w przypadku instytucji prowadzących działalność jednoosobowo, zadania kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz pracownika wykonuje osoba prowadząca daną działalność.

Po wyznaczeniu przez instytucję zobowiązaną osób odpowiedzialnych w rozumieniu AML, podlegają one – zgodnie art. 52 ustawy – obowiązkowemu szkoleniu dotyczącemu zasad i warunków realizacji tych obowiązków. Z punktu widzenia wyżej wymienionych instytucji, wymóg odbycia szkolenia wydaje się uzasadniony ze względu na poziom skomplikowania omawianej materii oraz dotkliwych sankcji związanych nieprzestrzeganiem przepisów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż nowa ustawa znacząco zaostrzyła odpowiedzialność instytucji, które nie wypełniają obowiązków z niej wynikających. W przypadku osoby fizycznej możliwe jest nałożenie kary do wysokości 20 868 500 zł, przy czym znacznie wyższe sankcje finansowe przewidziane zostały dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – tj. do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – w przypadku instytucji objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej.

Szkolenia mają na celu przybliżenie wszystkich obowiązków instytucji zobowiązanych oraz sankcji za ich niedopełnienie. Wyznaczone osoby dowiedzą się na nich, w jaki sposób opracować i wdrożyć nowe, wymagane ustawą procedury, jaką dokumentacje należy prowadzić i o jakich zdarzeniach informować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Jeśli zatem Państwa podmiot należy do katalogu instytucji zobowiązanych, zachęcamy do udziału w naszym autorskim szkoleniu obejmującym tematykę AML. Kancelaria organizuje praktyczne warsztaty, wzięcie udziału w których, czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 52 ustawy.

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu!

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.