Inne

Sprzeciw od decyzji administracyjnej

Sprzeciw od decyzji administracyjnej został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Instytucja sprzeciwu od decyzji zastąpiła w pewnych określonych sytuacjach skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sprzeciw od decyzji bowiem przysługuje na tzw. decyzje kasacyjne o których mowa w art. 138 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, a więc na decyzję organu odwoławczego dotyczącą uchylenia uprzednio zaskarżonej decyzji administracyjnej w całości.

Przede wszystkim, w odróżnieniu od skargi, sprzeciw składa się w terminie 14 dni od doręczenia skarżącemu decyzji. Skargę natomiast należy złożyć w terminie 30 dni, liczonym od dnia doręczenia decyzji. W przeciwieństwie do skargi, sprzeciw od decyzji może również zostać złożony bezpośrednio do sądu administracyjnego, a nie tylko za pośrednictwem organu drugiej instancji. W przypadku złożenia skargi bezpośrednio do organu, który wydał zaskarżaną decyzję, organ ten może w terminie 14 dni uwzględnić sprzeciw lub przekazać akta do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przeciwieństwie do skargi, w przypadku sprzeciwu od decyzji nie ma obowiązku wskazania naruszenia prawa lub interesu prawnego. Powyższe znacznie upraszcza skuteczne i prawidłowe złożenie sprzeciwu, w szczególności w przypadku osób nie będących profesjonalnymi pełnomocnikami.

Ustawodawca nałożył na wojewódzki sąd administracyjny obowiązek rozpatrzenia sprzeciwu od decyzji w terminie 30 dni. Dodatkowo sprzeciw powinien zostać rozpoznany na posiedzeniu niejawnym (rozpatrzenie sprzeciwu na rozprawie następuje jedynie w wyjątkowych sytuacjach). Nadto w przypadku sprzeciwu, organ który wydał zaskarżaną decyzję, nie ma możliwości złożenia odpowiedzi na sprzeciw. Powyższe regulacje znacznie upraszczają i przyspieszają procedurę rozpoznania sprzeciwu.

W przeciwieństwie do skargi, stroną postępowania wszczętego wniesieniem sprzeciwu jest wyłącznie podmiot, który wniósł sprzeciw oraz organ. W przypadku skargi natomiast, strona postępowania sądowego jest również osoba, która nie wniosła skargi, a która brała udział w postepowaniu administracyjnym i dla której wynik postępowania sądowego może dotyczyć jej interesu prawnego.

Podsumowanie

Wprowadzenie instytucji sprzeciwu od decyzji administracyjnej należy ocenić pozytywnie. Instytucja ta bowiem doprowadziła do uproszczenia jak i do przyspieszenie postępowania sądowego w sprawach, w których złożenie sprzeciwu od decyzji zastąpiła skargę.

Autorzy:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.

Nadzór merytoryczny:

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Turcza świadczył obsługę prawną międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.