Działalność rolnicza

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. II

W poprzednim artykule, została pokrótce opisana część zmian wprowadzonych na mocy nowelizacji ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako „UKUR”). W niniejszym artykule zostanie omówiona kolejna część wprowadzonych zmian.

Na mocy przedmiotowej nowelizacji skrócony został okres obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę nieruchomości rolnej z okresu 10 lat do 5 lat. Podobnie jak wyżej, skrócony został również okres, w którym nabyta nieruchomość rolna nie może być zbyta dalej zbyta. Obecnie zakaz ten będzie trwał również 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej, zamiast dotychczasowych 10 lat.

Pomimo nowelizacji ustawy, została zachowana możliwość uzyskania zgody na dalszą sprzedaż nieruchomości rolnej przed upływem okresu 5 lat od nabycia. Jednakże na mocy zmienionej ustawy, zgodę taką może wyrazić Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku wykazania uzasadnionego, ważnego interesu nabywcy nieruchomości lub interesu publicznego. W poprzedniej wersji ustawy, zgodę taką mógł wyrazić Sąd, pod warunkiem wykazania, że konieczność sprzedaży, wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę nieruchomości rolnej przez okres 5 lat oraz zakaz sprzedaży nieruchomości rolnej przez 5 lat od nabycia, nie będzie dotyczył nieruchomości rolnej o powierzchni do jednego hektara, położonej w granicach administracyjnych miasta.

Na mocy zmienionej ustawy, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nadal będzie przysługiwało prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej, a więc spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej, która posiada nieruchomości rolne. Jednakże prawo to, będzie dotyczyło jedynie spółek kapitałowych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 hektarów.

Podobnie jak wyżej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nadal będzie przysługiwało prawo nabycia nieruchomości rolnej stanowiącej własność spółki osobowej w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej, jednakże prawo to dotyczyć będzie jedynie spółek osobowych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 hektarów.

Podsumowanie

Powyżej opisane zmiany należy ocenić w pełni pozytywnie. Przyczyniają się one bowiem do częściowego ograniczenia przypadków w których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może dokonać nabycia nieruchomości stanowiących własność spółek osobowych lub dokonać zakupu, w ramach realizacji prawa pierwokupu, udziałów lub akcji spółek kapitałowych. Ponadto należy przyjąć z pełną aprobatą, skrócenie okresu zakazu dalszej sprzedaży, uprzednio kupionej nieruchomości rolnej z 10 do 5 lat.

Autorzy:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.

Nadzór merytoryczny:

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Turcza świadczył obsługę prawną międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.