Działalność gospodarcza Prawo pracy

#BezPITdlaMłodych – czyli nowy projekt zwolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia

Ostatnio rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana „ustawą o PIT”), która ma wprowadzać ulgę podatkową dla młodych pracujących osób. Projekt zakłada, że dochody nieprzekraczające 85.528 złotych w skali roku, osiągane przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia będą zwolnione z podatku PIT. W założeniach wprowadzenie ulgi ma wpłynąć na wyższe zarobki osób wchodzących na rynek pracy, ma również być impulsem do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz zachęcać osoby młode do pozostania w kraju, zamiast poszukiwać zatrudnienia poza jego granicami. Jak podaje Ministerstwo Finansów według swoich prognoz z ulgi ma skorzystać około 2 mln osób. Ustawa ma wejść w życie już 1 sierpnia 2019 roku, dlatego warto przyjrzeć się temu jak ulga będzie wyglądać w praktyce oraz co tak naprawdę kryje się pod programem #BezPITdlaMłodych, który z dumą promuje Ministerstwo Finansów.

Kto skorzysta z nowej ulgi:

Projekt ustawy przewiduje, że z ulgi skorzystają osoby które uzyskują przychody z pracy – tj. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Jak podkreślił Piotr Nowak – Wiceminister Finansów bez znaczenia pozostanie ilość umów, których podatnik jest stronom. Ustawa zakłada likwidację 18% stawki podatkowej dla osób poniżej 26 roku życia. Oznacza to, że jeżeli takie osoby osiągną roczny dochód mniejszy bądź równy 85.528 złotych nie zapłacą podatku dochodowego w ogóle, natomiast jeżeli przekroczą limit kwotowy – podatek zapłacą od nadwyżki, która zostanie opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z zastosowaniem stawki 32%.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

W związku z procedowaniem nad projektem w trybie pilnym, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już 1 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że osoby młode skorzystają z ulgi jeszcze w tym roku. Jednak, aby tak się stało należy złożyć swojemu pracodawcy lub płatnikowi oświadczenie o tym, że dochody zostaną objęte ulgą. Jeżeli osoba, której ulga przysługuje nie złoży takiego oświadczenia otrzyma zwrot nadpłaconego podatku po rozliczeniu PIT-u za rok 2019. W roku 2020 miesięczne rozliczanie przychodów ma wyglądać inaczej – Płatnik nie będzie potrącał zaliczki na podatek dochodowy, chyba że pracownik bądź zleceniobiorca złoży oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia. W rezultacie młodzi pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie – powiększone o kwotę zaliczki. Należy zwrócić uwagę, że ulga nie obejmie dochodów z całego 2019 roku, ponieważ nowe przepisy najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od sierpnia limit zwolnienia w 2019 roku wyniesie 35.636,67 złotych tj. 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać 5 miesięcy od sierpnia do grudnia.

Nowa ulga nie obejmie przedsiębiorców

Projekt nowelizacji dotyczy tylko osób fizycznych, oznacza to że z nowej ulgi nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwoli skorzystać z ulgi. Osoby młode prowadzące działalność gospodarczą mogą część osiąganych przychodów przenieść na umowę zlecenia. Takie rozwiązanie jest możliwe, ponieważ żadne przepisy podatkowe nie zabraniają jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej, a poza nią wykonywania umów zlecenia. W takiej sytuacji młoda osoba zapłaci podatek od prowadzonej działalności gospodarczej na takich zasadach jak do tej pory, natomiast dochód osiągnięty z zawieranych umów zlecenia będą od sierpnia zwolnione z podatku dochodowego. Zgodność z prawem takich działań znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych, które rozróżniają działalność gospodarcza od przychodów osiąganych przez działalność osobistą (w której rozlicza się umowy zlecenia) jako dwa różne źródła przychodów. Takie działania należy podejmować z zachowaniem ostrożności by uniknąć zarzutów ze strony organów podatkowych o unikaniu opodatkowania. Jeżeli fiskus zorientuje się, że umowa jest fikcyjna i z umową zlecenia uregulowaną w Kodeksie Cywilnym nie ma nic wspólnego może obu stronom umowy naliczyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, a ponadto w grę chodzą również kary z kodeksu karnego skarbowego.

PIT Małżeński/ulga na dziecko/limit 50 % kosztów uzyskania przychodu

Projekt ustawy nie wprowadza zmian w możliwości rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z małżonkiem. Nawet jeżeli osoby będą korzystać z ulgi zerowy PIT, jeżeli spełnią warunki uprawniające ich do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem mogą to zrobić.

To samo dotyczy ulgi przysługującej na dziecko uczące się do 25 roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodzica. Projekt utrzymuje jej status quo, to znaczy że rodzic, który skorzysta z nowej ulgi – zerowego PIT-u nadal będzie mógł korzystać również z ulgi przysługującej z tytułu utrzymywania uczącego się dziecka, jeżeli dziecko nie otrzymuje dochodu bądź jego dochód w skali roku nie przekracza 3.089 złotych.

Projekt uwzględnia także przychody zwolnione przy ustalaniu limitu 50% kosztów z praw majątkowych. Oznacza to, że suma przychodów zwolnionych (w ramach zerowego podatku PIT) oraz 50 % kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć 85.528 złotych w skali roku. Takie rozwiązanie ma zapobiegać kumulacji tych dwóch preferencji podatkowych.

 

Zerowy PIT, a składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne

Istotne jest również to, że nowe rozwiązanie nie wpłynie na zaliczki uiszczane na składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne. Niezależnie od zwolnienia dochodów od podatku PIT, wynagrodzenia te będą stanowić podstawę do obliczenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w takim zakresie jak stanowią ją obecnie. Projekt nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie bowiem dotyczy on likwidacji obciążeń z tytułu podatku PIT, nie zaś likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia.

Zatrudnianie młodych osób korzystających z ulgi może być interpretowane jako schemat podatkowy

Od stycznia 2019 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące informowania administracji skarbowej o schematach podatkowych. W założeniach te rozwiązania przewidują, że obowiązek raportowania sposobów optymalizacji podatkowej (w sposób legalny) ma stanowić sposób informowania organów podatkowych o działaniach przedsiębiorcy oraz zapobiegać agresywnej optymalizacji podatkowej. Obowiązkowi raportowania podlegają tzw. Uzgodnienia czyli czynności bądź prace mające wpływ na wybór określonej formy opodatkowania, które mają cechy pozwalające uznać je za schematy podatkowe. W przypadku nowej ulgi– zatrudnienie młodych prowadzi do obniżenia podatku, w związku z czym takie działanie może zostać zakwalifikowane jako schemat podatkowy. Co w konsekwencji będzie rodziło obowiązek zaraportowania takiego faktu organom podatkowym.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązek raportowania pojawi się w takiej sytuacji dopiero po spełnieniu warunków i przekroczeniu limitów określonych w przepisach dotyczących raportowania. Nie jest również przesądzone, że zatrudnianie osób młodych w ogóle zostanie uznane za schemat podatkowy, jednak z wydanych kilka miesięcy temu objaśnień Ministra Finansów wynika, że przejście z umowy o pracę na samozatrudnienie jest takim schematem, dlatego nie wykluczone, że zatrudnianie młodych ludzi, którzy skorzystają z tej ulgi też nim będzie. Co do tego czy zatrudnianie młodych osób zostanie zakwalifikowane jako schemat podatkowy jest wiele wątpliwości, natomiast nie można spierać się z tym, iż z pewnością za taki schemat zostanie uznane działanie nakierowane jednoznacznie na optymalizację podatkową, np. przy obniżaniu młodemu pracownikowi wynagrodzenia, w celu zmniejszenia jego dochodów, by całkowicie korzystały z nowego zwolnienia. Tym samym pracodawca niweluje swój obowiązek do pobierania zaliczek na podatek dochodowy jako płatnik.

Podsumowanie

Nowe rozwiązanie wprowadza niewątpliwie udogodnienie dla młodych pracowników, może być szansą na otrzymywanie wyższego wynagrodzenia. Autorzy projektu nowelizacji przekonują, iż nowe rozwiązanie może przyczynić się do spadku procentu bezrobotnych wśród młodych osób między 15, a 24 rokiem życia, który obecnie wynosi 14,8%. Pracodawcy powinni zachować szczególna ostrożność jeżeli chodzi o aspekt schematów podatkowych, być może w tym temacie Minister Finansów również wyda objaśnienia, które rozstrzygnie jednoznacznie, czy w związku z nową ulgą podatkową zatrudnianie osób, które nie ukończyły 26 roku życia będzie kwalifikowana jako schemat podatkowy.

Autorzy:

Joanna Paluszkiewicz

Joanna Paluszkiewicz

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
 

Mec. Joanna Paluszkiewicz jest specjalistką w zakresie prawa pracy i bieżącej prawnej obsługi przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.