Uncategorized

Indywidualna interpretacja podatkowa – procedura, korzyści, zagrożenia i zmiany

Poczucie zagubienia towarzyszące niejednemu podatnikowi podczas zmagań z fiskusem jest niewątpliwie uzasadnione. Wielość przepisów i ich stopień skomplikowania mówią same za siebie. Ustawodawca, naturalnie, jest tego świadomy, ale czy znajduje jakieś rozwiązanie, mające wspomóc podatników? Odpowiedź na to pytanie brzmi na pierwszy rzut oka twierdząco, bowiem Ordynacja podatkowa przewiduje interpretacje podatkowe, w których organ odpowiada podatnikowi na pytanie, jak stosować przepisy prawa podatkowego w danych okolicznościach. I tak wyróżniamy, trzy rodzaje interpretacji podatkowych: indywidualną, indywidualną na wspólny wniosek oraz ogólną. W poniższym artykule postaram się wyjaśnić kwestie dotyczące obecnego funkcjonowania w systemie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz interpretacji indywidualnej na wspólny wniosek. Pokrótce wskażę też zmiany, jakie przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy, by chronić uczciwych przedsiębiorców przed nadużyciami ze strony wykorzystujących interpretację, w przeciwny sposób, podmiotami.

Indywidualna interpretacja podatkowa i indywidualna interpretacja na wspólny wniosek od 1 marca 2017 r. są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, co miało na celu ujednolicenie wykładni danych przepisów w podobnych sprawach. Ochrona przysługuje wszystkim zainteresowanym, którzy wniosek złożyli oraz wywołuje skutki od dnia doręczenia interpretacji stronie postępowania, wskazanej we wniosku. Taką interpretację przekazuje się także organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, którym zainteresowani podlegają.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Jak się o nią ubiegać

Wydawana jest na wniosek podatnika w jego indywidualnej sprawie i zawiera wykładnię przepisów prawa podatkowego, znajdujących zastosowanie w danej sprawie. Opinia ta może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, to znaczy, że ubiegać się o wydanie interpretacji może taki podmiot, który chce tak rozegrać swoje interesy i działania, by nie naruszały one prawa podatkowego. Nie wystarczy więc, by była to sytuacja hipotetyczna podmiotu, czyli taka, co do której prawdopodobieństwo ziszczenia się byłoby zerowe.

Zgodny z prawda stan faktyczny

To na składającym wniosek ciąży obowiązek przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego czy opisu zdarzenia przyszłego w sposób wyczerpujący, tak by organ mógł prawidłowo ocenić sytuację i wydać odpowiednią interpretację. Jeśli zaś tego nie uczyni, bo np. będzie w tym zbyt subiektywny, nie będzie mógł się skutecznie na nią powołać. Co więcej, organ zobowiązany jest interpretować tylko przepisy podatkowe. I tak w jednej z interpretacji podatkowych 0115-KDIT2-1.4011.332.2018.3.DW – Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) organ stwierdził, że nie jest zobowiązany do wykładni przepisów prawa autorskiego i ustalania, czy dana osoba, w tej sprawie był to muzyk orkiestrowy, jest artystą/wykonawcą. Doprowadziło to tym samym doprowadziło do niekorzystnego dla pracodawcy rozstrzygnięcia, mimo jego zastosowania się do wcześniejszej interpretacji.

Opłata

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. Jednak jeśli okaże się, że dany wniosek obejmuje więcej niż jeden stan faktyczny, wnioskodawca będzie musiał zapłacić wielokrotność tej kwoty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA NA WSPÓLNY WNIOSEK

Kto może się o nią ubiegać

Natomiast z wnioskiem wspólnym może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Zainteresowani w takim wniosku wskazują jeden podmiot, który jest stroną postępowania w sprawie interpretacji.

Opłata

Zaś kwota za wydanie interpretacji jest iloczynem 40 zł (albo jeśli stanów faktycznych będzie więcej, jej wielokrotności) do ilości przedsiębiorców składających wniosek.

Ważne

W przypadku obu wniosków, istotne, by co do rozpatrywanych stanów faktycznych czy zdarzeń przyszłych nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa oraz sprawa nie została wcześniej rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W przeciwnym razie podmioty, za składanie fałszywych zeznań, poniosą odpowiedzialność, a interpretacja nie wywoła skutków prawnych.

NADCHODZĄ ZMIANY

Obecnie trwają prace nad zmianą Ordynacji podatkowej, której celem jest ograniczenie nadużywania interpretacji podatkowych i ochrona podmiotów działających zgodnie z prawem przed agresywną optymalizacją podatkową ochrony wynikających z interpretacji.

Wniosek grupowy dla podmiotów powiązanych

Przewiduje się wprowadzenie nowej kategorii wniosku – tj. wniosku grupowego. To rozwiązanie ma na celu uszczelnienie systemu poprzez konieczność występowania o interpretację w ten sposób, gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe dotyczyć będzie czynności dokonywanych z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem powiązanym.

Co więcej, podmioty powiązane będą zobowiązane do podania większej ilości szczegółów we wniosku – będą musiały wskazać uzyskane lub oczekiwane korzyści z nią związane (w tym również te podatkowe). Trzeba będzie także wskazać, czy objęte wnioskiem transakcje czy inne czynności będą dokonywane z podmiotami powiązanymi, czy też odrębnymi.

Organ, co do zasady wydaje opinie bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Termin ten będzie jednak dłuższy dla interpretacji na grupowy wniosek – do 6 miesięcy. Jednak nie będzie się do tego terminu wliczało terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podsumowanie

Konkludując, w praktyce z działaniem interpretacji podatkowych bywa różnie. Przedstawienie stanu faktycznego w sposób wszechstronny i obiektywny jest nie lada wyzwaniem. Zaś proponowane zmiany mają niewątpliwie szczytny cel. Miejmy nadzieję, że uda im się zapobiec dalszym nadużyciom ze strony przedsiębiorców i że przyczynią się one do wydawania opinii jak najbardziej zgodnych z prawdą.

Autorzy:

Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.