Ciekawy temat Inne

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a uwagi do planu.

W dniu 30.01.2018 r., w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie została zarysowana ciekawa i jednocześnie sprzeczna linia orzecznicza. Wspomniana rozbieżność zaistniała na tle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i dotyczyła odpowiedzi na pytanie, czy rada gminy głosując nad uchwaleniem planu miejscowego powinna rozpatrywać uwagi do przedmiotowego planu łącznie z uchwalaniem planu, czy może powinna to być odrębna czynność od uchwalenia planu i winna poprzedzać jego uchwalenie. NSA w orzeczeniu o sygn. akt II OSK 925/16 stwierdził, że: „Rozpatrzenie uwag powinno być czynnością odrębną od uchwalenia planu i poprzedzającą jego uchwalenie. Uwagi takie poddaje się indywidualnym głosowaniom i na tej podstawie tworzy się listę uwag uwzględnionych przez radę oraz tych nieuwzględnionych. Popełnienie błędu przez radę gminy przez niewłaściwe wykonanie czynności z art. 20 ust. 1 ustawy niesie ze sobą daleko idące konsekwencje w postaci wadliwości uchwały w sprawie miejscowego planu, a więc może doprowadzić do stwierdzenia jej nieważności”

Drugi wyrok NSA – odmienne stanowisko

Natomiast w tym samym dniu, w sprawie dotyczącej innego stanu faktycznego, odmienny skład NSA wydał wyrok o sygn. akt II OSK 1533/17, w którym uznał, że „dopuszczalne jest jednoczesne głosowanie nad uchwałą w sprawie planu i listą uwag do projektu planu przedstawioną przez organ wykonawczy gminy.” Ponadto, jak podkreśla NSA w przedmiotowym orzeczeniu, jednoczesne głosowanie nad uchwaleniem miejscowego planu i uwagami do danego planu nie powoduje naruszenia trybu sporządzania planu, a także nie stanowi naruszenia prawa, które uzasadniałoby wyeliminowanie z obrotu prawnego danej uchwały tj.: poprzez stwierdzenie jej nieważności.

Dalsze niejasności

Jak wynika z przytoczonych orzeczeń, NSA nie obrał jednoznacznego i bezspornego kursu w orzecznictwie, a kwestia kolejności uchwalania uwag do planu miejscowego w dalszym ciągu zostaje nierozstrzygnięta i pozostaje kwestią sporną, co dodatkowo podkreśla wydanie rozbieżnych orzeczeń przez NSA w tym samym dniu.

Podsumowanie

Należy się przychylić do stanowiska zaprezentowanego w orzeczeniu NSA o sygnaturze II OSK 925/16. Dzięki odrębnemu głosowaniu nad uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podmioty zgłaszające takie uwagi, a wiec najczęściej właściciele gruntów, jeszcze przed uchwaleniem miejscowego planu mają możliwość powzięcia wiedzy o ewentualnym uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag. Co więcej należy zaznaczyć, iż podejmując decyzję o jednoczesnym głosowaniu nad uchwałą dotyczącą przyjęcia projektu miejscowego planu jak i nad uwagami do takiego planu, organ de facto pozbawia się możliwości zmiany miejscowego planu w przypadku podjęcia przez radę gminy decyzji o uwzględnieniu takich uwag. Jedynie odrębne głosowanie nad zgłoszonymi uwagami, umożliwia ewentualną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze zgłoszonymi uwagami do takiego planu.

Autorzy:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.

Nadzór merytoryczny:

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Turcza świadczył obsługę prawną międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.